Jedan od temeljnih programa Udruge je Prevencije i edukacija, nastao s ciljem doprinosa smanjenju pojavnosti nasilja u budućnosti. Iskustvo našeg rada usmjerilo nas je prema zaključku da je, osim direktnog rada sa žrtvama nasilja, jednako važno usmjeriti se prevenciji nasilja. Odnosno, izravan rad sa žrtvama nasilja svojevrsno je gašenje požara, a stvarna društvena promjena ovisi o sustavnom preventivnom radu u zajednici kako do nasilja u konačnici ne bi ni došlo. Osim rada s mladima i za mlade, ovaj program udruge SOS Rijeka usmjeren je i na odgojno-obrazovni sustav, ustanove socijalne skrbi, sudstvo, zdravstvo, policiju te kulturu i medije, kao i druge dionike koji se kroz svoj rad susreću s problematikom nasilja i ljudskih prava. Više o preventivno-edukativnim aktivnostima koje provodimo u zajednici doznajte iz našeg Kataloga usluga

Koga smo (i o čemu) educirale u 2023. godini?

Od veljače do travnja prošle godine održale smo ciklus radionica za roditeljice, korisnice programa Moje mjesto pod suncem udruge Centar za kulturu dijaloga. Kroz više susreta obuhvatile smo sljedeće teme: „Kako graditi zdrave odnose?“, „Mentalno zdravlje djece i mladih“, „Cjelovita seksualna edukacija“, „Nasilje u partnerskim odnosima“ i „Seksualno nasilje nad djecom“. Radionicama se osnažilo, educiralo i informiralo više žena, majki maloljetne djece u nepovoljnom socio-ekonomskom položaju.

Predavanja, edukacije i treninge najčešće ipak održavamo za stručnjake/inje koje u svom radu dolaze u doticaj sa žrtvama nasilja. Na poziv Virovitičko-podravske županije i udruge S.O.S. Virovitica, krajem ožujka 2023. godine održale smo u Virovitici seriju gostujućih predavanja i radionica čija je tematska okosnica bila prevencija i suzbijanje rodno uvjetovanog nasilja. Prvi ciklus, Prevencija rodno uvjetovanog nasilja i zaštita žrtava bio je namijenjen stručnjakinjama i stručnjacima iz zdravstva i socijalne skrbi, a pokrio je sljedeće teme: „Oblici rodno uvjetovanog nasilja s posebnim osvrtom na rjeđe prepoznate oblike nasilja“, „Trauma informirani pristup u radu sa žrtvama rodno uvjetovanog nasilja“ te „Prava žrtava nasilja“. Drugi ciklus, Prevencija rodno uvjetovanog nasilja u kontekstu rada s mladima bio je usmjeren djelatnicama odgojno-obrazovnih ustanova, a pokrio je teme „Oblici i prepoznavanje rodno uvjetovanog nasilja među mladima“, „Kako prevenirati rodno uvjetovano nasilje među mladima?“ i „Postupanje u slučaju rodno uvjetovanog nasilja nad i među mladima“. Edukacije su održane su u sklopu ESF projekta “Centar za podršku, savjetovanje i osnaživanje”, čiji je nositelj Virovitičko-podravska županija, a partner udruga S.O.S. Virovitica. U srpnju smo u Požegi održale dva modula edukacije o rodno uvjetovanom nasilju u sklopu ESF projekta „Sigurno mjesto“ Crvenog križa Požeško-slavonske županije. Edukacija je bila namijenjena stručnjacima/kinjama koji rade sa ženama žrtvama nasilja i žrtvama nasilja u obitelji. Moduli edukacije bili su – Nasilje u obitelji: oblici nasilja, indikatori nasilja, rasprostranjenost, posebno osjetljive skupine žrtava i Relevantni zakoni i protokoli vezani za nasilje u obitelji. U rujnu je u sklopu istog projekta održan i okrugli stol na kojem smo sudjelovale – (PRE) živjeti nakon nasilja!.

Udruga SOS Rijeka često provodi edukacije i za pravosudni sektor. Na poziv Ženske grupe KORAK Karlovac u svibnju ove godine naša je pravnica održala edukaciju o femicidu za predstavnike/ce pravosuđa, policije i organizacija civilnog društva. U srpnju smo održale i jednodnevnu radionica “Izricanje istražnog zatvora i mjera opreza radi zaštite žrtve” u sklopu Pravosudne akademije (Regionalni centar Rijeka). Održale smo i predavanje o rodno uvjetovanom nasilju i prisilnoj kontroli za policijske službenike/ce, Policijske uprave Primorsko-goranske županije u rujnu, za što nas je angažiralo Ministarstvo pravosuđa i uprave.

Rad udruge SOS Rijeka temelji se na feminističkoj vrijednosti širenja znanja! Pošaljite nam upit o cijeni usluge održavanja edukacije putem maila centar@sos-rijeka.org ili pozivom na broj 051 211 888.