Propisivanjem  zabrane otkaza trudnicama i osobama koje koriste roditeljska prava zakonodavac je prepoznao potrebu zaštite ove posebno ranjive kategorije osoba od diskriminatornih postupanja poslodavaca. Zabrana, doduše, traje samo 15 dana nakon prestanka korištenja prava i ne štiti osobe kojima ističu ugovori na određeno vrijeme.

Zakon propisuje da za vrijeme:

– trudnoće,

– korištenja rodiljnog,

– roditeljskog,

-posvojiteljskog,

– očinskog dopusta ili dopusta koji je po sadržaju i načinu korištenja istovjetan pravu na očinski dopust,

– rada s polovicom punog radnog vremena,

– rada s polovicom punog radnog vremena radi pojačane njege djeteta,

– dopusta trudne radnice, dopusta radnice koja je rodila ili radnice koja doji dijete te

– dopusta ili rada s polovicom punog radnog vremena radi skrbi i njege djeteta s težim smetnjama u razvoju,

odnosno u roku od petnaest dana od prestanka trudnoće ili prestanka korištenja tih prava u skladu s propisom o rodiljnim i roditeljskim potporama, poslodavac ne smije otkazati ugovor o radu trudnici i osobi koja se koristi nekim od tih prava. Takav otkaz je ništetan, ako je na dan davanja otkaza poslodavcu bilo poznato postojanje navedenih okolnosti ili ako radnica u roku od petnaest dana od dostave otkaza obavijesti poslodavca o postojanju tih okolnosti te o tome dostavi odgovarajuću potvrdu ovlaštenog liječnika_ce ili drugog ovlaštenog tijela.

Ipak, ugovor o radu u određenim slučajevima može prestati i ovim kategorijama osoba, odnosno Zakon propisuje da prestaje smrću poslodavca fizičke osobe, prestankom obrta po sili zakona ili brisanjem trgovca pojedinca iz registra. Iznimno, ugovor o radu se ovim osobama tijekom provedbe postupka likvidacije u skladu s posebnim propisom može otkazati zbog poslovno uvjetovanih razloga. Također, i Stečajni zakon propisuje da je otvaranje stečajnog postupka poseban opravdani razlog za otkaz ugovora o radu te nakon otvaranja stečajnog postupka stečajni upravitelj može otkazati ugovor o radu bez obzira na zakonske i ugovorne odredbe o zaštiti radnika.

Propisivanjem zabrane otkaza navedenim kategorijama osoba zakonodavac je prepoznao potrebu zaštite ove posebno ranjive kategorije osoba od diskriminatornih postupanja poslodavaca. Navedena zakonska odredba predstavlja (izbacila bih crveno: apsolutnu zaštitu od otkaza. To znači da su ove osobe zaštićene od svih Zakonom propisanih vrsta otkaza (redoviti, izvanredni, zbog nezadovoljavanja na probnom radu). Iako se od otkaza na ovaj način ne štite osobe koje se koriste pravom na mirovanje radnog odnosa do 3 godine djetetova života, smatramo da bi dobra praksa bila zabranu proširiti i na njih. Dakle, podsjećamo da je Zakon o radu izvor prava koji propisuje minimum prava zajamčen radnicama_ima, dok nema zapreke da se ugovore za radnike povoljniji uvjeti . U tom smislu, skrećemo pažnju na još jednu kategoriju osoba kojima bi trebalo omogućiti ovakvu privremenu zaštitu, a to su žrtve rodno uvjetovanog i obiteljskog nasilja.

Isto tako, prema dostupnim podacima istraživanja, 55% trudnica i rodilja ostaje bez posla. Od toga ih je 21,2% dobilo otkaz, a 34,1% se srelo s neproduživanjem ugovora o radu na određeno. (vidi: Položaj trudnica i majki s malom djecom na tržištu rada, Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova, 2012. – https://www.roda.hr/media/attachments/udruga/dokumenti/analize_izvjestaji/Polo%C5%BEaj_trudnica_i_majki_sa_malom_djecom_na_tr%C5%BEi%C5%A1tu_rada.pdf). Neprodužavanje ugovora na određeno predstavlja poseban oblik diskriminacije trudnica/rodilja. Stoga treba razmišljati o dodatnoj zaštiti i u slučajevima prekida radnog odnosa istekom ugovora na određeno vrijeme tj. pri utvrđivanju razloga neobnavljanja ugovora. Istek vremena na koje je sklopljen ugovor o radu na određeno vrijeme u pravnom smislu nije otkaz, odnosno radi se o različitom/zasebnom načinu prestanka radnog odnosa te se stoga odredbe o zabrani otkazivanja ne primjenjuju na otkaz ugovora o radu. No, dobra praksa bi bila da se ovim osobama produžuju sklopljeni ugovore na određeno vrijeme minimalno do isteka korištenja prava.

I o primjeni ove odredbe možemo naći korisne primjere u godišnjim izvješćima o radu Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova. Iz izvješća za 2020. godinu izdvajamo slučaj PRS-01-06/20-15, odnosno slušaj korisnice prava na rad s polovicom punog radnog vremena radi njege djeteta s težim smetnjama i njene pritužbe na nezakoniti izvanredni otkaz ugovora o radu.

Pročitajte cijeli primjer