Nakon što smo u prvom i drugom Newsletteru pisale o odredbama Zakona o radu (ZOR) koje se tiču zaštite trudnica, roditelja i posvojitelja te usklađivanja privatnog i radnog života, u trećem Newsletteru predstavit ćemo vam preostale odredbe Zakona o radu koje utječu na načelo ravnopravnosti spolova i diskriminaciju temeljem spola u području rada i zapošljavanja. U tom kontekstu, pišemo o jednakosti plaća muškaraca i žena, (ne)mogućnosti iskorištavanja prava na godišnji odmor, zaštiti dostojanstva radnica_ka te drugim aspektima zasnivanja i prestanka radnog odnosa – zapošljavanju, probnom radu, otkaznom roku te teretu dokazivanja.

Kako su ove, kao i odredbe koje smo obrađivale u prethodnim Newsletterima, usko vezane uz slučajeve diskriminacije žena i roditelja u svijetu rada, ukratko iznosimo definicije osnovnih pojmova koji se tiču diskriminacije temeljem spola i definirani su Zakonom o ravnopravnosti spolova (ZRS).

Diskriminacija na temelju spola označava svaku razliku, isključenje ili ograničenje učinjeno na osnovi spola kojemu je posljedica ili svrha ugrožavanje ili onemogućavanje priznanja, uživanja ili korištenja ljudskih prava i osnovnih sloboda u političkom, gospodarskom, društvenom, obrazovnom, socijalnom, kulturnom, građanskom ili drugom području na osnovi ravnopravnosti muškaraca i žena. Isto tako, zabranjena je diskriminacija na temelju spolne orijentacije, bračnog i obiteljskog statusa, a i nepovoljnije postupanje prema ženama na osnovi trudnoće i materinstva smatra se diskriminacijom. 

U samoj zakonskoj definiciji diskriminacije na temelju spola naznačena su područja u odnosu na koje se pruža zaštita od diskriminacije, a u posebnom poglavlju dodatno se razrađuje zaštita od diskriminacije na području zapošljavanja i rada. ZRS eksplicitno zabranjuje diskriminacija u privatnom i javnom sektoru, uključujući državna tijela, čime je faktično obuhvaćeno cijelo tržište rada, bez obzira na vrstu djelatnosti. ZRS normira povezanost određenih segmenata i procesa u području zapošljavanja i rada s povećanima rizicima te posebno zabranjuje diskriminacije u odnosu na:

  1. uvjete za zapošljavanje, samozapošljavanje ili obavljanje zanimanja, uključujući kriterije i uvjete za izbor kandidata/tkinja za radna mjesta, u bilo kojoj grani djelatnosti i na svim razinama profesionalne hijerarhije,
  2. napredovanje na poslu,
  3. pristup svim vrstama i stupnjevima školovanja, profesionalne orijentacije, stručnog usavršavanja i osposobljavanja, dokvalifikacije i prekvalifikacije,
  4. uvjete zaposlenja i rada, sva prava iz rada i na temelju rada, uključujući jednakost plaća za jednaki rad i rad jednake vrijednosti,
  5. članstvo i djelovanje u udrugama radnika ili poslodavaca ili u bilo kojoj drugoj profesionalnoj organizaciji, uključujući povlastice koje proizlaze iz tog članstva,
  6. usklađivanje profesionalnog i privatnog života,
  7. trudnoću, porod, roditeljstvo i sve oblike skrbništva.

U svrhu osiguranja provedbe navedenih zakonskih odredaba, kao neovisno tijelo za suzbijanje diskriminacije u području ravnopravnosti spolova, Zakonom o ravnopravnosti spolova je uređena nadležnost i postupanje institucije Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova s ovlašću zaprimanja prijava svih fizičkih i pravnih osoba vezanih uz diskriminaciju u području ravnopravnosti spolova.