Prema važećem Obiteljskom zakonu (NN RH 103/15) skrbništvo  se definira kao zaštita maloljetnih osoba, osoba lišenih poslovne sposobnosti kao i osoba koje, uz drugih razloga, nisu u mogućnosti štiti svoja prava i interese.

Osoba pod skrbništvom naziva se štićenik te kao takav ima pravo na zaštitu od bilo kojeg oblika zlostavljanja, ponižavajućeg postupanja kao i na nepovredivost dostojanstva. Svaki štićenik iziskuje individualiziranu i primjerenu zaštitu koja je u skladu s njegovom dobrobiti.

Skrbnik  jest osoba koja, prema Obiteljskom zakonu, ispunjava zakonske pretpostavke za obavljanje funkcije skrbnika.

Poslove skrbništva kao i poslove vezane uz skrbništvo obavljaju centar za socijalnu skrb i skrbnik.

Skrbništvo za punoljetne osobe, prema Obiteljskom zakonu (NN RH 103/15), podrazumijeva skrbništvo nad punoljetnom osobom lišenom poslovne sposobnosti ili djetetom koje je poslovnu sposobnost steklo sklapanjem braka, a koje je rješenjem suda lišeno poslovne sposobnosti.

POKRETANJE POSTUPKA LIŠENJA POSLOVNE SPOSOBNOSTI

Postupak pokretanja lišenja poslovne sposobnosti pokreće se na način da bolnica, liječnik ili članovi obitelji zahtjevom obavijeste centar za socijalnu skrb o potrebi pokretanja postupka. Po obavijesti/zahtjevu centar za socijalnu skrb će obraditi predmet – prikupiti će se potrebna dokumentacija (nalaz psihijatra u kojem stoji da je je potrebno pokrenuti postupak lišenja poslovne sposobnosti je najvažniji i na temelju njega se pokreće postupak), upoznati će osobu za koju se postupak provodi da je upoznata s cijelim postupkom. Nakon što obradi predmet, centar za socijalnu skrb pri Općinskom sudu predlaže lišenje poslovne sposobnosti, a osobi za koju se postupak vodi imenuje posebnog skrbnika iz Centra za posebno skrbništvo, radi zastupanja prava i interesa prilikom izvanparničnog postupak. Posebnom skrbniku se rješenjem centra za socijalnu skrb Rijeka određuju dužnosti i ovlasti koje ne smije prekoračiti prilikom zastupanja prava i interesa štićenika.

U postupku lišenja poslovne sposobnosti, sud će angažirati psihijatrijskog vještaka koji će u svom nalazu i mišljenju procijeniti da li je osoba sposobna samostalno štitit svoja prava i interese. Na temelju tog nalaza i mišljenja općinski će sud donijeti odluku o opsegu lišenja poslovne sposobnosti. Bitno je za naglasiti da osoba ne može biti potpuno lišena poslovne sposobnosti  već djelomično, ovisno u kojem dijelu sudski vještak procijeni da osoba nije samostalna u odlučivanju i zastupanju svojih prava i interesa.

U svojem rješenju o lišenju poslovne sposobnosti Općinski će sud odrediti egzaktne radnje i poslove koje osoba nije sposobna samostalno poduzeti u odnosu na osobno stanje i imovinu.

Poslovi koji se odnose na osobno stanje jesu davanje izjava, poduzimanje radnji koje se odnose na promjenu osobnog imena, sklapanje i prestanak braka, roditeljstvo, odluke o zdravlju, mjestu prebivališta/boravišta, zapošljavanju i dr.

Poslovi koji se odnose na imovinu jesu raspolaganje i upravljanje imovinom, plaćom ili drugim novčanim primanjima.

Za poslove koji nisu navedeni u rješenju osoba lišena poslovne sposobnosti ima poslovnu sposobnost te ih može poduzimati samostalno.

Nakon što rješenje Općinskog suda postane pravomoćno, centar za socijalnu skrb će u roku od 30 donijeti rješenje o imenovanju skrbnika.

SKRBNIK

Centar za socijalnu skrb će za skrbnika imenovati osobu koja ispunjava zakonske pretpostavke za obavljanje poslova skrbnika, osobu koja ima osobine i sposobnosti za obavljanje poslova skrbnika te osobu koja da svoj pristanak biti skrbnikom.

Prema Obiteljskom zakonu (NN RH 103/15) skrbnikom ne može biti osoba koja je lišena prava na roditeljsku skrb, koja je lišena poslovne sposobnosti, čiji su interesi u suprotnosti s interesima štićenika, osoba s kojom je štićenik sklopio ugovor o doživotnom ili dosmrtnom uzdržavanju, osoba s čijim je bračnim/izvanbračnim drugom štićenik sklopio ugovor o doživotnom ili dosmrtnom uzdržavanju.

Ako osoba lišena poslovne sposobnosti ima roditelja/roditelje koji pristane/u i sposobni su skrbiti o svojem punoljetnom djetetu lišenom poslovne sposobnosti, centar za socijalnu skrb će takvom roditelju/roditeljima prilikom odluke o izboru skrbnika dati prednost roditelju/roditeljima pred ostalim osobama. Isto tako, ako postoji potreba, centar za socijalnu skrb može imenovati i više skrbnika, ako je to u interesu štićenika.

Osoba lišena poslovne sposobnosti, prije lišenja može u obliku javnobilježničke isprave (anticipirana naredba), može odrediti osobu ili više njih za koje želi da ih se imenuje skrbnikom, te će shodno tome centar za socijalnu skrb prema istoj postupiti, ako ta osoba ili osobe ispunjavaju zakonske uvjete za obavljanje poslova skrbnika.

U slučaju da osoba nema obitelj ili nitko iz obitelji nije u mogućnosti ili nema zakonske uvjete da obavlja poslove skrbnika, centar za socijalnu skrb imenovat će za skrbnika stručnog djelatnika centra za socijalnu skrb.

Prije svakog imenovanja skrbnika, štićenika se mora  upoznati s osobom koju se namjerava imenovati skrbnikom te se mora pribaviti mišljenje štićenika o toj osobi kao i izjava da li želi ili ne želi da se ta osoba imenuje skrbnikom.

U svom rješenju centar za socijalnu skrb određuje dužnosti i prava skrbnika te pritom mora voditi računa o opsegu i sadržaju sudskog rješenja o lišenju.

Dužnosti skrbnika jesu osposobiti štićenika za samostalan život i rad, savjesno brinuti o osobnim i imovinskim pravima štićenika, zastupati štićenika u poduzimanju radnji i poslova u odnosu na koje je štićenik lišen poslovne sposobnosti te pritom mora poštivati želje i mišljenja štićenika. Također, skrbnik ima dužnost svakih šest mjeseci centru za socijalnu skrb podnijeti izvješće o svome radu kao i o stanju i imovini štićenika.

Unatoč opsegu lišenja, samo štićenik može donijeti odluke u pogledu priznanja očinstva, pristanka za priznanje očinstva, pristanak za sklapanje braka, pristanak za razvod braka, pristanak za stupanje u životno zajednicu s osobama različitog ili istog spola kao i prestanak tih zajednica, odluku o prekidu trudnoće te odluku o sudjelovanju u biomedicinskim istraživanjima.

Samo općinski sud, na prijedlog štićenika može donijeti rješenje o sterilizaciji, doniranju tkiva i organa štićenika te mjerama za održavanje na životu štićenika.

Što se tiče upravljanja imovinom štićenika, za sve radnje koje nisu navedene u rješenje o imenovanju skrbnika, skrbnik mora centru za socijalnu skrb dostaviti pisani zahtjev u kojem obrazlaže i potkrepljuje važnost opterećenja ili prodaje imovine ili mijenjanja osobnog stanja štićenika. Povodom zahtjeva, centar za socijalnu skrb će na timskom sastanku stručnih djelatnika odlučiti da li je zahtjev skrbnika u skladu s interesima štićenika te će sukladno tome donijeti odluku da li će skrbniku odobriti ili odbiti obavljanje zatražene radnje.

PRESTANAK SKRBNIŠTVA

Skrbništvo prestaje smrću štićenika ili prestankom okolnosti zbog kojih su osobe pod skrbništvom. Također, ako skrbnik umre ili samovoljno prestane obavljati svoje dužnosti ili ako nastanu okolnosti koje ga sprečavaju u obavljanju skrbničke dužnosti, centar za socijalnu skrb će štićeniku imenovati novog skrbnika.

Autorica: Sara Gunjača

Za dodatne informacije i pojašnjenja, slobodno nam se obratite na 051/211-888 ili
pomoc@sos-rijeka.org.