Roditeljski dopust je pravo koje slijedi nakon navršenih 6 mjeseci života djeteta odnosno nakon korištenja rodiljnog dopusta, a u pravilu pripada oboma zaposlenim ili samozaposlenim roditeljima.

Zaposleni ili samozaposleni roditelj nakon navršenih 6 mjeseci života djeteta ili nakon korištenja rodiljnog dopusta koji je korišten kao pravo na rad s polovicom punog radnog vremena ima pravo na roditeljski dopust. Roditeljski dopust je, načelno, osobno pravo oba zaposlena ili samozaposlena roditelja. Osnovno je zakonsko pravilo da oba roditelja koriste roditeljski dopust i to u jednakim dijelovima. Prema zakonu, slučaj u kojem samo jedan od roditelja koristi roditeljski dopust trebao bi biti iznimka koja će se primjenjivati samo ako se oba roditelja o tome pisano izjasne. No, u stvarnosti je još uvijek iznimka ustvari pravilo te roditeljski dopust još uvijek najčešće koristi samo jedan roditelj – i to majka.

Za 1. i 2. dijete, roditelji imaju pravo na roditeljski dopust u trajanju od 8 mjeseci – ako ga koriste oba roditelja. Ako roditeljski dopust koristi samo jedan roditelj (otac ili majka), onda će njegovo trajanje biti 6 mjeseci. Iz navedenog je vidljivo nastojanje da se oba roditelja što više uključe u skrb o djeci i korištenje roditeljskog dopusta – kad su u skrb o djetetu na ovaj način uključena oba roditelja, dopust traje 2 mjeseca duže nego kada ga koristi samo jedan roditelj. Ukoliko oba roditelja koriste dopust, u pravilu bi svatko trebao koristiti 4 mjeseca, ali dopuštene su i druge kombinacije: moguće je i da jedan roditelj koristi 5, a drugi 3 mjeseca ili da jedan koristi 6, a drugi 2 mjeseca roditeljskog dopusta. Ono što nije dopušteno jest da jedan roditelj koristi više od 6 mjeseci roditeljskog dopusta. Drugim riječima, jedan roditelj na drugoga može prenijeti najviše 2 od svoja 4 mjeseca, dok su preostala 2 mjeseca neprenosiva (te ako ih roditelj kojem pripadaju ne iskoristi sam, oni „propadaju“).

Za blizance, za 3. i svako sljedeće dijete, roditelji imaju pravo na ukupno 30 mjeseci roditeljskog dopusta, ako ga koriste oba roditelja. Načelno svakome od roditelja pripada po 15 mjeseci, ali mogu se ‘kombinirati’ na različite načine (dopuštene su sve ‘kombinacije’ u kojima onaj roditelj koji koristi manji tj. kraći dio dopusta koristi barem 2 mjeseca). Ukoliko dopust koristi samo jedan roditelj, on traje 28 mjeseci. 

Roditeljski dopust  se ne mora iskoristiti odmah kada (samo)zaposleni roditelji na njega steknu pravo, već ga mogu koristiti kada im odgovara, najkasnije do 8. godine djetetova života, i to u cijelosti ili u dijelovima. Ako ga koriste u dijelovima, moguće ga je koristiti najviše 2 puta godišnje, po minimalno 30 dana.

Što se tiče novčane naknade na koju imate pravo za vrijeme korištenja roditeljskog dopusta, njena je visina opet vezana uz uvjet prethodnog osiguranja u trajanju od 6 mjeseci neprekidno ili 9 mjeseci s prekidima u posljednje 2 godine. U tom slučaju za prvih 6 mjeseci korištenja roditeljskog dopusta (tj. 8 mjeseci ako dopust koriste oba roditelja) „puna“ naknada se računa prema prosjeku 6 zadnjih plaća, s tim što je u slučaju roditeljskog dopusta naknada limitirana. Ovaj put limit je za puno radno vrijeme postavljen na  225,5% proračunske osnovice mjesečno tj. 995,44 EUR/7.500,13 kuna. Za roditelje koji ne ispunjavaju uvjet staža naknada će iznositi 125% proračunske osnovice mjesečno tj. 551,80 EUR/4.157,50 kuna. Isto toliko (125% proračunske osnovice mjesečno)  pripadat će roditeljima koji imaju pravo na duži dopust (30 mjeseci za blizance, treće i svako sljedeće dijete), a nakon prvih 6 mj. (tj. 8 mj. ako dopust koriste oba roditelja). Dakle, nakon prvih 6 mj. ili 8 mj. ako pravo koriste oba roditelja, naknada „pada“ na 551,80 EUR/4.157,50 kuna.