SOS Rijeka – centar za nenasilje i ljudska prava kao organizacija nositeljica projekta „Unaprjeđenje kapaciteta ženskih organizacija za učinkovit menadžment volontera“ održala je radionicu za unaprjeđenje kapaciteta OCD-a i institucija za učinkovit menadžment volontera. Radionica se održala u Zagrebu od 6. do 8. prosinca 2017. godine u prostorijama kluba Mama.

 

Po završetku edukacije polaznice su bile osposobljene:

 

o             opisati potrebu za planiranjem uključivanja volontera u rad organizacije

o             opisati faze ciklusa menadžmenta volontera

o             izraditi cjelovitu i kvalitetnu dokumentaciju za organizaciju i praćenje volonterskog rada (opis volonterske pozicije, poziv za volontere, obrasce za evaluaciju volonterskog rada i sl.)

o             nabrojati zakone i propise na različitim razinama koji mogu utjecati na rad organizacije s volonterima

o             razviti/osmisliti primjer postupka selekcije volontera, orijentacije i edukacije volontera (te ih međusobno razlikovati i usporediti), nagrađivanja volontera

o             usporediti ulogu i odgovornosti koordinatora volontera u odnosu na ulogu i odgovornosti supervizora volontera

o             analizirati specifičnosti menadžmenta volontera u organizacijama koje rade za žrtavama nasilja

o             vrednovati postojeće volonterske programe matičnih organizacija u odnosu na primjere s edukacije

 

Po završetku edukacije, sudionice su stekle nova znanja, vještine i iskustva o pripremi i planiranju volonterskih programa u skladu s ciklusom menadžmenta volontera i njegovim uključivanjem u organizacijski menadžment te znanja i vještine vezane uz opis i definiranje volonterskih pozicija/poslova, obuku i orijentaciju volontera te uz superviziju volontera. Upoznate su s važnošću nagrađivanja volontera, osnovnim pravilima u tom procesu te su na primjerima svojih budućih projekata razmišljale o mogućim oblicima nagrađivanja volontera. Ujedno, sudionice su stekle znanja i vještine usmjerene na provjeru zadovoljstva radom i uključenošću volontera odnosno znanja i vještine usmjerene na davanje povratne informacije volonterima, dobivanje povratne informacije od samih volontera o cjelokupnom procesu uključivanja volontera u rad organizacije.

Poseban naglasak bio je stavljen na adekvatno uključivanje volontera iz specifičnih skupina – žrtava nasilja.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda , a provodi ga SOS Rijeka – centar za nenasilje i ljudska prava u partnerstvu s Centrom za žene žrtve rata – ROSA, Centrom za podršku i razvoj civilnog društva „DELFIN“,Udrugom žena „NIT“ i Centrom za socijalnu skrb Bjelovar.