Po iskorištenju roditeljskog dopusta ili prava na rad s polovicom punog radnog vremena, jedan od zaposlenih ili samozaposlenih roditelja ima, na prijedlog izabranog doktora zdravstvene zaštite predškolske djece ili obiteljske (opće) medicine djeteta, a prema nalazu i ocjeni nadležnog tijela vještačenja Zavoda pravo na rad s polovicom punog radnog vremena, ako je djetetu zbog njegova zdravlja i razvoja potrebna pojačana briga i njega (a ne radi se o djetetu s teškoćama u razvoju iz članka 28. Zakona u kojem su propisana prava koja roditelj može koristiti u tom slučaju, a koja obrađujemo u nastavku Newslettera).

Pravo na rad s polovicom punog radnog vremena radi pojačane njege djeteta može se koristiti najduže do treće godine života djeteta, a može ga ostvariti (samo) jedan od roditelja, pod uvjetom da oba roditelja imaju status zaposlenog i samozaposlenog roditelja s punim radnim vremenom.

Iznimno, radni status drugog roditelja neće biti odlučujući uvjet, odnosno pravo će se moći ostvariti i slučaju da je (samo) roditelj koji sam brine o djetetu i njeguje ga zaposlen ili samozaposlen, ako drugi roditelj (koji nema status zaposlene ni samozaposlene osobe) nije u mogućnosti zbog svog psihofizičkog stanja pružiti pojačanu brigu i njegu djetetu (što utvrđuje nadležno tijelo vještačenja Zavoda).

Pravo se ne može ostvariti, odnosno ono će prestati za vrijeme dok je dijete stalno ili tjedno smješteno u zdravstvenoj ustanovi ili ustanovi socijalne skrbi odnosno ako je dijete smješteno u predškolskoj ustanovi u kojoj ima smještaj svakodnevno duže od osam sati.

Pri utvrđivanju rasporeda dnevnog odnosno tjednog radnog vremena zaposlenog roditelja koji koristi ovo pravo,  poslodavac mora uzeti u obzir svrhu korištenja prava, osim ako to zbog organizacije rada nije moguće.

Za vrijeme korištenja ovog prava zaposleni ili samozaposleni roditelj koji ga koristi ima pravo na novčanu naknadu u visini od 125% proračunske osnovice mjesečno za puno radno vrijeme (551,80 EUR/4.157,50 kuna).