Pružanje pomoći i podrške žrtvama obiteljskog, partnerskog i seksualnog nasilja

Ovo programsko područje oživotvoruje se prvenstveno kroz program “Savjetovalište za žrtve obiteljskog, partnerskog i seksualnog nasilja” i zasniva se na pružanju povjerljive i pravovremene te besplatne psihosocijalne i primarne pravne pomoći. Savjetovalište je otvoreno za sve punoljetne žrtve navedenih oblika nasilja bez obzira na spol i rod, no naše su korisnice većinom žene. Program Savjetovališta djeluje i (su)financiran je uz pomoć različitih donatora i kroz međusobno povezane projekte/(pod)programe usmjerene na osobe koje su proživjele ili još uvijek proživljavaju nasilje. Program je od izravne pomoći najranjivijim pripadnicama našeg društva te doprinosi njihovoj društvenoj (re)integraciji, a time i društvu i društvenom razvoju u cjelini. Uz psihosocijalnu i besplatnu pravnu pomoć te ostale usluge Savjetovališta mnoge naše korisnice uspješno mogu prepoznati nasilnu okolinu te zajedno sa svojom djecom napustiti istu. (Re)integriraju se na tržište rada te koristeći svoje novoprepoznate i/ili uz potporu stečene resurse postaju i/ili ostaju samostalne, ekonomski i društveno aktivne članice društva, nerijetko i same doprinoseći daljnjoj društvenoj promjeni. Nasilje je, ukoliko ostane neprepoznato i skriveno kao privatan obiteljski problem (što ono sigurno nije), potencijalno transgeneracijski prenosivo. Doprinosom prekidanju kruga ponavljanja i daljnjeg perpetuiranja nasilja, rad Savjetovališta izravno doprinosi povećanju kvalitete života naših korisnica, njihove (uže i šire) obitelji i društva u cjelini.

Svojim djelovanjem, Savjetovalište promiče i osnažuje neke od temeljnih vrijednosti demokratskog društva – vrijednosti nenasilja, tolerancije, ravnopravnosti, antidiskriminacije itd.

Prevencija i edukacija

Prevencija i edukacija” je programsko područje u kojem se Udruga strateški usmjerila kako bi kroz preventivne i edukativne programe pridonijela smanjenju same pojavnosti nasilja u budućnosti. Naše dugogodišnje iskustvo potaklo nas je na to da je, osim direktnog rada sa žrtvama nasilja, jednako važno usmjeriti svoj rad i prema preventivnim i edukacijskim programima, prvenstveno prema mladima, njihovim roditeljima, osobama koje rade s mladima te relevantnim institucijama. U praksi se kontinuirano pokazuje kako je izravan rad sa žrtvama nasilja svojevrsno „gašenje požara“, odnosno da stvarna društvena promjena ovisi o preventivnom radu koji se treba sustavno odvijati, pogotovo s mladima. Osim rada s mladima i za mlade, navedeni preventivno-edukacijski program usmjeren je na odgojno – obrazovne institucije, ustanove u socijalnoj skrbi, sudstvu i kulturi te druge dionike koji su u svom radu usmjereni na problematiku rodno uvjetovanog nasilja, a tu na umu imamo zaista mnogo njih jer je nasilje društveni, a ne privatni problem. Od policijskih djelatnika, sudaca, odvjetnika, djelatnika centara za socijalnu skrb, liječnika pa sve do medijskih djelatnika koji izvještavaju o slučajevima nasilja. 

Zagovaranje i lobiranje za društvene promjene

Zagovaranje i lobiranje za društvene promjene“ većinom se odvija kroz međusektorsku suradnju s institucijama i kroz aktivizam. Smatramo da su nacionalne, regionalne i lokalne institucije i strukture, nezamjenjiv partner civilnom sektoru u stvaranju demokratičnijeg i uključivijeg društva, kako općenito, tako i po pitanju zaštite žrtava nasilja. Udruga s institucijama surađuje direktno, kroz kooperaciju na temelju individualnih slučajeva korisnika, ali i na širem planu kroz zajednički rad na poboljšanju sustava, edukaciji, povezivanju i umrežavanju te koordinaciji. Uz navedeno, smatramo da je civilnom sektoru, tako i nama, uloga biti korektiv sustava, odnosno beskompromisno upozoravati na propuste i poteškoće te predlagati bolja rješenja, temeljena na našim saznanjima iz direktnog rada s korisnicima te na našem iskustvu. Ova programska točka je iznimno bitna za nas kao Udrugu, ali i za naše korisnike te se provodi kroz više manjih aktivnosti financiranih ili iz aktivnih projekata ili kroz volonterski i aktivistički rad. Provedba ovog programskog pravca udruge je kontinuirana, a većina projekata osmišljena je tako da se programska područja u njima isprepliću i međusobno nadopunjuju (tako, primjerice, i projekti koji su osmišljeni prvenstveno za pružanje podrške žrtvama nasilja često u sebi imaju i edukativni i/ili javno zagovarački element). Participativno građanstvo, aktivno sudjelovanje civilnog sektora i eksperata u donošenju odluka, tzv. „watchdog“ uloga udruga neke su od vrijednosti koje jačamo kroz opisani program Udruge te su ujedno i glavni elementi kroz koje doprinosimo demokratizaciji i društvenom razvoju. Smatramo da su funkcionalne, transparentne i pravedne institucije temelj društva te ovim programom aktivno radimo da one takve i budu, kroz edukaciju, suradnju, ali i konstruktivnu kritiku.

Društvo nenasilja

Društvo nenasilja” je programski pravac koji nastoji povećati razinu svijesti i kapacitet građana za prepoznavanje nasilja, reagiranje na nasilje te pružanje podrške žrtvama nasilja. Kada bismo saželi i ujedinili sve prethodno navedene programe koje Udruga provodi u jedan, on bi se mogao svesti pod zajednički nazivnik imena „društvo nenasilja“ te svaki od njih u svojoj realizaciji u određenoj mjeri doprinosi ostvarenju primarnog cilja ovog programskog pravca. U cjelokupnom svom djelovanju, upravo to je ono čemu Udruga kroz svoj svakodnevni rad teži ostvariti – društvo u kojem nasilje neće biti tolerirano, prihvaćeno kao način ponašanja te opravdano. Osnovna premisa iz koje proizlazi ovaj program jest da nasilje nije privatan problem te da do društvenog razvoja i demokratizacije može doći jedino ukoliko se angažira upravo zajednica odnosno pojedinci koji ju sačinjavaju. Pojednostavljeno, istinska borba protiv nasilja događa se tek onda kada se u nju uključe pojedinci kojih se ovaj problem ne dotiče osobno, već koji kritički promišljaju njegovu kompleksnost i vlastiti društveni angažman. Tada dolazi do “društva nenasilja” i sveobuhvatnog te održivog društvenog razvoja.

U ovom programskom pravcu Udruga doprinosi društvenom razvoju i demokratizaciji kroz tri oblika aktivnosti: suradnjom s medijima, organiziranjem i/ili sudjelovanjem u javnim kampanjama i aktivističkim akcijama osvještavanja javnosti o (ne)nasilju te javnim informiranjem.