Privremena mjera radi uzdržavanja

Privremena mjera predstavlja mogućnost da se privremeno ostvari pravo na uzdržavanja u tijeku postupka – dakle, prije nego sud donese (konačnu) odluku u samom postupku koji se vodi radi ostvarivanja prava na uzdržavanje. Primjerice, ako se vodi postupak radi razvoda braka u kojem se ujedno traži uzdržavanje za maloljetno dijete, privremena mjera omogućava da dijete privremeno ostvari pravo na uzdržavanje za vrijeme dok sud ne donese odluku o samom razvodu i uzdržavanju.

Postupak određivanja privremene mjere radi uzdržavanja uređen je čl. 537. – 540. Obiteljskog zakona (NN 103/15, dalje: ObZ).

Pretpostavke za određivanje privremene mjere

Privremena mjera radi uzdržavanja, ako ObZ-om nije drugačije određeno, može se odrediti ako predlagatelj osiguranja (odnosno, predlagatelj privremene mjere) učini vjerojatnim postojanje obveze uzdržavanja, te da bez donošenja te mjere postoji opasnost za njegove osobne ili druge važne interese ili opasnost da će bez te mjere osiguranja protivnik osiguranja spriječiti ili znatno otežati ostvarivanje uzdržavanja.

Smatra se da postoji opasnost za osobne ili druge važne interese predlagatelja osiguranja ako se mjere osiguranja uzdržavanja određuju u korist djeteta, osim ako se tražbina odnosi na dio uzdržavanja u povećanom iznosu u skladu s povećanim mogućnostima pojedinog roditelja. Navedeno znači da u pravilu u slučaju određivanja privremene mjere uzdržavanja u korist djeteta ne postoji dužnost dokazivati postojanje opasnosti, već se predmnijeva da ona postoji.

Privremenu mjeru radi uzdržavanja djeteta sud će, ako za to postoji potreba, odrediti po službenoj dužnosti (dakle, čak i bez prijedloga stranaka).

Određivanje privremene mjere

U postupcima u kojima se odlučuje o uzdržavanju djeteta sud je dužan već na pripremnom ročištu ili prvom ročištu za glavnu raspravu, nakon što strankama omogući da se o tome izjasne, odnosno, ako to okolnosti slučaja zahtijevaju, i prije toga, neovisno o tome je li se tuženik o tome mogao izjasniti, rješenjem o privremenoj mjeri naložiti tuženiku da plaća zakonski minimum uzdržavanja za dijete.

Protiv takvog rješenja dopuštena je posebna žalba, ali ne odgađa provođenje ovrhe.

Izmjena i ukidanje privremene mjere

Rješenje o privremenoj mjeri radi uzdržavanja djeteta sud može ukinuti ili izmijeniti tijekom prvostupanjskog postupka ako se izmijene okolnosti na temelju kojih je privremena mjera donesena.

U prvostupanjskoj presudi kojom će prihvatiti zahtjev za uzdržavanje djeteta sud može odlučiti da žalba protiv te presude u cijelosti ili djelomice ne zadržava provođenje ovrhe i u tom slučaju ukinuti rješenje o privremenoj mjeri, odnosno može odlučiti da rješenje o privremenoj mjeri ostane na snazi do njezine pravomoćnosti.

Pripremila: Tatjana Noković

Mentor: Iva Čatipović, mag. iur.

Za dodatne informacije i pojašnjenja, slobodno nam se obratite na 051/211-888 ili
pomoc@sos-rijeka.org.