Osim pučkog pravobranitelja, koji je opunomoćenik Hrvatskoga sabora za promicanje i zaštitu ljudskih prava i sloboda utvrđenih Ustavom, zakonima i međunarodnim pravnim aktima o ljudskim pravima i slobodama koje je prihvatila Republika Hrvatska, u Republici Hrvatskoj djeluju i posebni pravobranitelji i to Pravobranitelj za djecu, Pravobranitelj za osobe s invaliditetom i Pravobranitelj za ravnopravnost spolova.

Prema Zakonu o pravobranitelju za djecu (NN 73/17), u daljnjem tekstu ZPD, Pravobranitelj za djecu štiti, prati i promiče prava i interese djece na temelju Ustava Republike Hrvatske, međunarodnih ugovora, obvezujućih pravnih akata Europske unije i zakona. Mandat pravobraniteljice za djecu trenutno obnaša Helenca Pirnat Dragičević, dipl. iur.

 

KOJI JE DJELOKRUG RADA PRAVOBRANITELJA ZA DJECU?

 • prati usklađenost zakona i drugih propisa u Republici Hrvatskoj koji se odnose na zaštitu prava i interesa djece s odredbama Ustava Republike Hrvatske, Konvencije o pravima djeteta i drugih međunarodnih dokumenta koji se odnose na zaštitu prava i interesa djece; izvršavanje obveza Republike Hrvatske koje proizlaze iz Konvencije o pravima djeteta i drugih međunarodnih dokumenata; primjenu svih propisa koji se odnose na zaštitu prava i interesa djece; prati povrede pojedinačnih prava djece i proučava opće pojave i načine povreda prava i interesa djece
 • zalaže se za zaštitu i promicanje prava i interesa djece s posebnim potrebama; predlaže poduzimanje mjera za izgradnju cjelovitog sustava zaštite i promicanja prava djece i za sprečavanje štetnog djelovanja koja ugrožavaju njihove interese
 • obavještava javnost o stanju prava djece, upoznaje i savjetuje djecu o načinu ostvarivanja i zaštite njihovih prava i interesa, surađuje s djecom, potiče ih na izjašnjavanje i uvažava njihovo mišljenje, inicira i sudjeluje u javnim aktivnostima usmjerenim na poboljšanje položaja djece te predlaže mjere za povećanje njihovog utjecaja u društvu
 • može sudjelovati u postupku koji prethodi donošenju propisa koji se odnose na prava djece ili kojima se uređuju pitanja od značaja za djecu te može potaknuti donošenje i izmjene zakona i drugih propisa koji se odnose na prava i zaštitu djece.

 

NA KOJI NAČIN ONA OBAVLJA POSLOVE IZ SVOG DJELOKRUGA?

U obavljanju poslova iz svog djelokruga pravobraniteljica je ovlaštena upozoravati, predlagati i davati preporuke nadležnim tijelima državne uprave, tijelima lokalne i područne (regionalne) samouprave, pravnim i fizičkim osobama te zahtijevati izvješća o poduzetim mjerama. Tijela državne uprave, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, kao i pravne osobe, obavezni su surađivati s pravobraniteljicom za djecu i na njezin zahtjev podnositi izvješća i odgovarati na upite te odmah, a najkasnije u roku od 15 dana izvijestiti pravobraniteljicu za djecu o poduzetom u povodu njegovog upozorenja, prijedloga ili preporuke. Ukoliko tijela i pravne osobe ne postupe u propisanom roku prema njegovom traženju, pravobraniteljica za djecu će o tome obavijestiti tijelo koje obavlja nadzor nad njihovim radom. Ako tijelo koje obavlja nadzor ne izvijesti o utvrđenim činjenicama i poduzetim mjerama, pravobraniteljica će o tome obavijestiti Vladu Republike Hrvatske.

Ona ima dostupnost i uvid u sve podatke, informacije i akte koji se odnose na prava i zaštitu djece, bez obzira na stupanj njihove tajnosti te ima pravo pristupa i pregleda svih ustanova, tijela državne uprave, pravnih i fizičkih osoba koje su po posebnim propisima određene za brigu o djeci te vjerskih zajednica, u kojima djeca borave ili su privremeno odnosno trajno smještena.

Pravobraniteljica za djecu u raznim prilikama obavještava djecu, njihove roditelje i skrbnike o pravima djece i načinima njihove zaštite. Procijeni li potrebnim, može potaknuti donošenje i izmjene zakona koji se odnose na prava i zaštitu djece. Ako sazna da je dijete izvrgnuto tjelesnom ili duševnom nasilju, spolnoj zloporabi, zlostavljanju ili izrabljivanju, zanemarivanju ili nehajnom postupanju dužna je odmah podnijeti prijavu nadležnom državnom odvjetništvu te upozoriti nadležni centar za socijalnu skrb i predložiti mjere za zaštitu prava i interesa djeteta. Može zatražiti stručnu pomoć znanstvenih i stručnih osoba i ustanova, u čijem su djelokrugu istraživanja zaštita, skrb, razvitak i prava djece, a isti su joj dužni tu pomoć u primjerenom roku pružiti.

Pravobranitelj za djecu podnosi jednom godišnje izvješće Hrvatskom saboru o svom radu, a u slučajevima većeg stupnja ugroženosti prava i interesa djece, može o tim slučajevima podnijeti i posebna izvješća Hrvatskom saboru.

Bitno je spomenuti da pravobraniteljica za djecu nije odvjetnica, što znači da ne zastupa stranke u upravnom i sudskom postupku niti daje pravne savjete. Oni koji trebaju pravno zastupanje ili pravni savjet, trebaju se obratiti odvjetniku.

 

KADA I KAKO SE OBRATITI PRAVOBRANITELJICI ZA DJECU?

Pravobraniteljici za djecu mogu se javiti svi koji žele upozoriti na slučajeve povreda prava djeteta. Prijave se mogu odnositi na povrede prava pojedinog djeteta ili na opće pojave koje ugrožavaju prava i interese djece. Posebnu pozornost pravobraniteljica posvećuje prijavama koje joj upute djeca, a također razmatra i anonimne podneske.

Prema Zakonu o suzbijanju diskriminacije (Narodne novine, broj 85/08, 112/12), pravobraniteljica za djecu nadležna je i za ispitivanje prijava zbog diskriminacije djece. U postupanju po prijavama pravobraniteljica za djecu ima sljedeće ovlasti:

 • zaprima prijave svih fizičkih i pravnih osoba
 • fizičkim i pravnim osobama koje su podnijele pritužbu zbog diskriminacije pruža potrebne obavijesti o njihovim pravima i obvezama te mogućnostima sudske i druge zaštite
 • ako nije započet sudski postupak, ispituje pojedinačne prijave i poduzima radnje iz svoje nadležnosti potrebne za otklanjanje diskriminacije i zaštitu prava diskriminirane osobe
 • podnosi kaznene prijave u vezi sa slučajevima diskriminacije nadležnom državnom odvjetništvu

Važno je za napomenuti da pravobraniteljica za djecu može postupati po pojedinačnim prijavama zbog diskriminacije i poduzimati radnje za koje je nadležna ako nije započet sudski postupak. Pravobraniteljica za djecu ne može podnositi tužbu u ime osobe koja tvrdi da je diskriminirana, osim udružne tužbe, prema Zakonu o suzbijanju diskriminacije.

Diskriminaciju djece možete prijaviti pravobraniteljici za djecu na OBRASCU pismeno, telefonom, ili osobno, isto kao i povredu prava djeteta (ukoliko se pritužujete pismeno, obrazac za preuzimanje je OVDJE.)

Prijavu možete poslati e-mailom na adresu:

info@dijete.hr

ili na adresu Ureda pravobraniteljice za djecu u Zagrebu:

Teslina 10

10000 Zagreb

 

Pravobraniteljica za djecu ima, osim u Zagrebu, područne urede u Osijeku, Splitu i Rijeci.

Ured u Rijeci se nalazi na adresi:

Trpimirova 3, 51000 Rijeka

Telefon:

051/311 121

051/311 110

Fax: 051/324 123

E-mail: info@dijete.hr

Radno vrijeme za rad sa strankama putem telefona je od ponedjeljka do četvrtka od 9.00 do 12.00 sati, dok je uredovno radno vrijeme za individualni rad sa strankama, a prema prethodnom dogovoru, utorkom i srijedom od 9.00 do 12.00 sati. Najave termina za individualni rad sa strankama primaju se svakog radnog dana od 9.00 do 12.00 sati na telefon 051/311 121 ili 051/311 110 i mobitel 099/211 26 14.

 

Članak napisala: Karolina Czerny, mag.iur.

Izvori:

 1. Zakon o pravobranitelju za djecu (NN 73/17)
 2. Zakon o suzbijanju diskriminacije (NN 85/08, 112/12)
 3. Zakon o pučkom pravobranitelju (NN 76/12)
 4. Pravobranitelj za djecu – https://dijete.hr/