Zakonom je propisano da radnica_k ima pravo povratka na poslove na kojima je radila prije korištenja nekog od roditeljskih prava u roku od mjesec dana od dana kada je poslodavca obavijestila o prestanku korištenja prava.

Zakonom je određeno da nakon isteka rodiljnog, roditeljskog, posvojiteljskog i očinskog dopusta ili dopusta koji je po sadržaju i načinu korištenja istovjetan pravu na očinski dopust, dopusta trudne radnice, dopusta radnice koja je rodila ili radnice koja doji dijete, dopusta radi skrbi i njege djeteta s težim smetnjama u razvoju te mirovanja radnog odnosa do treće godine života djeteta u skladu s propisom o rodiljnim i roditeljskim potporama, radnica_k koja je koristila neko od tih prava ima pravo povratka na poslove na kojima je radila prije korištenja toga prava. Radnica_k, osim onoga koji koristi očinski dopust ili dopust koji je po sadržaju i načinu korištenja istovjetan pravu na očinski dopust, u skladu s propisom o rodiljnim i roditeljskim potporama, o namjeri povratka na rad mora poslodavca obavijestiti najmanje 30 dana prije.

Ako je prestala potreba za obavljanjem poslova koje je radnica_k obavljala prije korištenja navedenih prava, poslodavac joj je dužan ponuditi sklapanje ugovora o radu za obavljanje drugih odgovarajućih poslova, čiji uvjeti rada ne smiju biti nepovoljniji od uvjeta rada poslova koje je obavljala prije korištenja toga prava. Radnik_ca koji se koristila nekim od navedenih prava, ima pravo na dodatno stručno osposobljavanje ako je došlo do promjene u tehnici ili načinu rada, kao i sve druge pogodnosti koje proizlaze iz poboljšanih uvjeta rada na koje bi imala pravo.

Odredbom je propisano da radnica ima pravo povratka na poslove na kojima je radila prije korištenja nekog od navedenih prava u roku od mjesec dana od dana kada je poslodavca obavijestila o prestanku korištenja prava. Naglašavamo da se primjerak rješenjem HZZO-a, kojim joj se odobrava korištenje prava i jasno naznačuje dan isteka prava, dostavlja i poslodavcu koji je, stoga, odmah po početku korištenja određenog prava upoznat s datumom povratka radnice_ka na njeno radno mjesto.

Nadalje, postavlja se pitanje što kada radnik_ca mijenja način korištenja određenog prava kojeg može koristiti kao rad s polovicom radnog vremena (npr. dio roditeljskog dopusta ili cijeli roditeljski dopust odluči koristiti kao pravo na rad s polovicom punog radnog vremena). I u tom slučaju radnik_ca je dužna obavijestiti poslodavca 30 dana unaprijed.  Ovdje napominjemo da se radnica koja odluči koristiti npr. roditeljski dopust kao pravo na rad s polovicom punog radnog vremena teoretski istovremeno vraća na radno mjesto i koristi roditeljski dopust. Kako članak propisuje da radnica_k ima pravo povratka na prethodne poslove tek nakon isteka roditeljskog dopusta to bi se moglo protumačiti na načinda dopust i dalje formalno traje  pa se radnicu smije premjestiti na neke druge poslove dok korisiti dopust i radi pola radnog vremena. Stoga naglašavamo da u ovakvim slučajevima prednost treba imati povratak na prethodno radno mjesto bez obzira što se radnica ne vraća na rad u punom radnom vremenu.

U slučaju prestanka potrebe za obavljanjem poslova koje je radnik_ca obavljala, poslodavac je dužan ponuditi joj sklapanje ugovora za obavljanje drugih odgovarajućih poslova, a uvjeti rada ne smiju biti nepovoljniji.

Nadalje, dobra praksa je da se radnice_i koji se koriste nekim od navedenih prava  obavijesti o postupcima unapređenja i slobodnim radnim mjestima u organizaciji te im omogućiti sudjelovanje u tim postupcima i prijavama se za slobodna radna mjesta.

I o primjeni ove odredbe možemo naći primjere u godišnjim izvješćima o radu Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova. Iz izvješća za 2021. godinu izdvajamo slučaj PRS-01-06/20-33, odnosno slušaj pokrenut povodom pritužbe podnositeljice u odnosu  na poslodavca zbog otkaza ugovora o radu po povratku pritužiteljice s roditeljskog dopusta.

Pročitajte cijeli primjer