Žrtva kaznenog djela je fizička osoba koja je pretrpjela psihičke i/ili fizičke posljedice, imovinsku štetu ili povredu temeljnih prava i sloboda, a koje su izravna posljedica nekog kaznenog djela. Vrlo je bitno da osoba koja je žrtva nekog kaznenog djela zna svoja prava prije, tijekom i nakon kaznenog postupka kako bi ista mogla ostvariti.

Zakonom o kaznenom postupku (NN 152/08, 76/09, 80/11, 121/11, 91/12, 143/12, 56/13, 145/13, 152/14, 70/17, dalje u tekstu Zakon) su upravo ta prava propisana.

Ako ste žrtva kaznenog djela prvo što možete učiniti jest obavijestiti nadležna tijela pozivom na broj 192 (ili osobno u najbližoj policijskoj postaji) ili obavijestiti državnog odvjetnika. Sve nadležne institucije (policija, sud, državno odvjetništvo, istražitelj) dužne su već pri poduzimanju prve radnje u kojoj sudjeluje obavijestiti žrtvu na njoj razumljiv način o njenim pravima i uvjeriti se da je žrtva danu obavijest o pravima razumjela.

Nadalje, Vaša prava kao žrtve kaznenog djela su: (Zakon o kaznenom postupku, čl.43)

 • Pravo na pristup službama za potporu žrtvama kaznenih djela – navedeno se ostvaruje direktnim obraćanjem jednom od Odjela za podršku žrtvama i svjedocima koji su ustrojeni pri županijskim sudovima u Zagrebu, Osijeku, Vukovaru, Splitu, Rijeci, Zadru i Sisku te organizacijama civilnog društva koje pružaju potporu žrtvama kaznenih djela.
 • Pravo na djelotvornu psihološku i drugu stručnu pomoć i potporu tijela, organizacije ili ustanove za pomoć žrtvama kaznenih djela u skladu sa zakonom – obraćanjem organizacijama civilnog društva, liječnicima opće prakse (traženjem uputnice), itd.
 • Pravo na zaštitu od zastrašivanja i odmazde – ostvaruje se kada se od državnog odvjetnika ili suda traži izricanje mjera opreza, primjerice udaljenje osobe iz doma i sl.
 • Pravo na zaštitu dostojanstva tijekom ispitivanja žrtve kao svjedoka – naime ako žrtva daje iskaz odnosno sudjeluje kao svjedok u postupku, tada ona može tražiti da ju ispituje osoba istog spola, tražiti zabranu postavljanja strogo osobnih pitanja i sl.
 • Pravo da bude saslušana bez neopravdane odgode nakon podnošenja kaznene prijave te da se daljnja saslušanja provode samo u mjeri u kojoj je to nužno za potrebe kaznenog postupka – kada žrtva podnese kaznenu prijavu policija ju mora saslušati što prije, isto vrijedi i za saslušanje kod suca istrage
 • Pravo na pratnju osobe od povjerenja pri poduzimanju radnji u kojima sudjeluje – žrtva ima pravo tražiti da cijelo vrijeme, od trenutka podnošenja kaznene prijave pa sve do okončenja postupka, ima pratnju osobe od povjerenja, a to može biti bilo koja punoljetna osoba koju ona želi uza sebe tijekom postupka
 • Pravo da se medicinski zahvati prema žrtvi poduzimaju u najmanjoj mjeri i samo ako su krajnje nužni za potrebe kaznenog postupka – kao primjerice ginekološki pregled, samo i ako su vezani za kazneno djelo.
 • Pravo podnijeti prijedlog za progon i privatnu tužbu – ovisi o vrsti kaznenog djela, ali ukoliko se kazneni postupak ne pokreće po službenoj dužnosti, dakle od strane nadležnih institucija, pravo žrtve tog kaznenog djela jest da podnese državnom odvjetniku prijedlog za progon (ako se kazneno djelo progoni po prijedlogu), odnosno da podnese privatnu tužbu (ako se kazneno djelo progoni po privatnoj tužbi) kako bi se kazneni postupak pokrenuo
 • Pravo sudjelovati kao oštećenik – ukoliko se žrtva kaznenog djela tijekom postupka izjasni da želi sudjelovati u postupku u svojstvu oštećenika to joj daje određena dodatna procesna prava, a to su:
  • Pravo služiti se vlastitim jezikom (uključujući i znakovni jezik) te pravo na pomoć tumača, odnosno prevoditelja
  • Podnijeti imovinskopravni zahtjev kojim ostvaruje naknadu štete bilo zbog materijalne/imovinske štete ili nematerijalne (duševna bol, strah..)
  • Pravo na opunomoćenika, ali na vlastiti trošak, osim ako je riječ o žrtvi kaznenih djela protiv spolne slobode i trgovanja ljudima i/ili djetetu koje je žrtva
  • Pravo upozoravati na činjenice i predlagati dokaze, pravo prisustvovati na dokaznom ročištu, pravo prisustvovati raspravi, sudjelovati u dokaznom postupku, iznijeti završni govor, pravo izvršiti uvid u spis predmeta.
  • Pravo zatražiti obavijest od državnog odvjetnika o poduzetim radnjama povodom njegove prijave i podnijeti tužbu višem odvjetniku
  • Pravo na podnošenje žalbe, ali i pravo na povrat u prijašnje stanje kada se zbog opravdanih razloga nije izjasnio o preuzimanju kaznenog progona
  • Pravo biti obaviješten o ishodu kaznenog postupka – sve odluke vezane za ishod kaznenog postupka ima pravo zatražiti od nadležnih institucija
 • Pravo biti obaviještena o odbacivanju kaznene prijave i odustajanju državnog odvjetnika od kaznenog progona te pravo preuzeti kazneni progon umjesto državnog odvjetnika – žrtva mora dobiti obavijest da je državni odvjetnik odustao od kaznenog progona, ali i informaciju kako može sama preuzeti kazneni progon umjesto državnog odvjetnika
 • Pravo na obavijest od državnog odvjetnika o poduzetim radnjama povodom njezine prijave i podnošenje pritužbe višem državnom odvjetniku – žrtva može tražiti podatke o radnjama koje je poduzeo državni odvjetnik nakon dva mjeseca od podnesene kaznene prijave
 • Pravo da na njezin zahtjev bez nepotrebne odgode bude obaviještena o ukidanju pritvora ili istražnog zatvora, bijegu okrivljenika i otpuštanju osuđenika s izdržavanja kazne zatvora te mjerama koje su poduzete radi njezine zaštite – da bi ostvarila ovo pravo žrtva treba podnijeti zahtjev za obavijesti o ukidanju pritvora/istražnog zatvora policiji, a za obavijest o otpuštanju s izdržavanja kazne zatvora podnijeti Ministarstvu pravosuđa – Službi za podršku žrtvama i svjedocima

Naime, postoje situacije odnosno kaznena djela koja ostavljaju daleko teže posljedice, bilo fizičke ili psihičke, te se žrtvi takvih kaznenih djela, uz opća navedena prava koja pripradaju žrtvi, pridodaju još neka. Riječ je o kaznenim djelima protiv spolne slobode i kaznena djela trgovanja ljudima te o kaznenim djelima u kojima je žrtva kaznenog djela dijete.

Žrtva kaznenog djela protiv spolne slobode i kaznenog djela trgovanja ljudima ima pravo prije ispitivanja razgovarati sa savjetnikom na teret proračunskih sredstava, pravo da je u policiji ili državnom odvjetništvu ispituje osoba istog spola, pravo biti ispitivana u prisutnosti osobe od povjerenja, pravo uskratiti odgovor na pitanja koja se odnose na strogo osobni život žrtve, pravo zahtijevati da bude ispitana putem audio-video uređaja, pravo na tajnost osobnih podataka, pravo zahtijevati isključenje javnosti s rasprave.  Dijete kao žrtva kaznenog djela dodatno uživa pravo na opunomoćenika na teret proračunskih sredstava, tajnost osobnih podataka i na isključenje javnosti.

Više informacija o pravima žrtava kaznenih djela možete pronaći na sljedećim poveznicama:

Priručnik za žrtve kaznenih djela (Documenta – Centar za suočavanje s prošlošću, Centar za mir, nenasilje i ljudska prava, Udruga bijeli krug hrvatske, Udruga za podršku žrtvama i svjedocima)

https://gov.hr/moja-uprava/pravna-drzava-i-sigurnost/zrtve-zlocina-i-nestale-osobe/prava-zrtava/1671

Barbara Stanišić

Za dodatne informacije i pojašnjenja, slobodno nam se obratite na 051/211-888 ili
pomoc@sos-rijeka.org.