Prava iz Zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama ostvaruju se na temelju rješenja HZZO-a:

 • na zahtjev korisnika (koji treba podnijeti najkasnije 15 dana prije roka naznačenog kao početak korištenja prava)
 • iznimno, rodiljni dopust ostvaruje se na temelju izvješća izabranog doktora ginekologa

Odlučivanje:

 • u prvom stupnju odlučuje regionalni ured/područna službe HZZO-a na čijem se području nalazi prebivalište ili stalni boravak odnosno dugotrajno boravište podnositelja zahtjeva
 • ako podnositelj zahtjeva nije zadovoljan donesenim rješenjem, povodom žalbe u drugom stupnju će odlučivati Direkcija HZZO-a
 • protiv drugostupanjskog rješenja može se pokrenuti upravni spor

Najava i ostvarivanje prava:

 • Zaposleni roditelj koji namjerava započeti koristiti pravo na roditeljski dopust, koji se ne nastavlja koristiti neposredno nakon korištenja rodiljnog dopusta ili koji tijekom korištenja prava prema ovom Zakonu namjerava mijenjati način korištenja prava obvezan je najmanje 30 dana prije početka korištenja prava odnosno nastanka promjene ili prije ponovnog uspostavljanja neiskorištenog pripadajućeg prava pisano obavijestiti svog poslodavca o toj namjeri, ako se samim Zakonom ne određuje drugačije. Zaposleni roditelj obvezan je u obavijesti svom navesti predviđeni početak i očekivano trajanje korištenja prava na roditeljski dopust.
 • Zaposleni otac koji namjerava koristiti pravo na očinski dopust obvezan je najmanje 15 dana prije dana očekivanog poroda, ako pravo namjerava koristiti od dana rođenja djeteta odnosno najmanje 15 dana prije namjere korištenja toga prava pisano obavijestiti poslodavca o toj namjeri.

 

Prema pojašnjenju koje smo dobili od Direkcije HZZO-a, u praksi to znači da je radnik_ca dužna obavijestiti poslodavca:

 

 • o namjeri promjene načina korištenja rodiljnog dopusta kada se isti želi iskoristiti kao pravo na rad s polovicom punog radnog vremena, kod prekida rodiljnog dopusta te kod ponovne uspostave rodiljnog dopusta ili rada s polovicom punog radnog vremena tijekom rodiljnog dopusta te
 • o namjeri korištenja prava na roditeljski dopust, odnosno namjeri promjene u načinu korištenja (uključujući prekid u korištenju te korištenje roditeljskog dopusta kao rada s polovicom punog radnog vremena) te ponovne uspostave neiskorištenog roditeljskog dopusta ili prava na rad s polovicom punog radnog vremena tijekom roditeljskog dopusta.

 

Za ostala prava iz sustava rodiljnih i roditeljskih potpora koje provodi HZZO, pisana obavijest nije potrebna. Naime, rodiljni dopust započinje izvješćem ginekologa, a priznavanje ostalih prava veže se uz zdravstveno stanje djeteta, odnosno postojanje težih smetnji u razvoju (pravo na rad s polovicom punog radnog vremena radi pojačane njege djeteta i pravo na dopust te rad s polovicom punog radnog vremena radi njege djeteta s težim smetnjama u razvoju) te činjenicu dojenja (stanka za dojenje). Nadalje, u okviru svog rada Povjerenstvo za praćenje provedbe ZRRP-a (čl. 53. ZRRP-a) usuglasilo se oko pitanja u kojim sve situacijama zaposleni roditelj ima obvezu pisanim putem obavijestiti poslodavca o svojoj namjeri korištenja prava te je doneseno mišljenje da je to, osim kod promjene u načinu korištenja te prije ponovnog uspostavljanja neiskorištenog prava potrebno učiniti i u situaciji kada zaposleni roditelj prvi put započinje korištenje prava, uz iznimku kada se pravo koristi nastavno na prethodno pravo (npr. zaposlena majka koristi roditeljski dopust nastavno na rodiljni dopust). Napominjemo da je predmetno pojašnjenje dobiveno za vrijeme dok je na snazi bio ‘stari’ Zakon o rodiljnim i roditeljskim potporama Zakon o rodiljnim i roditeljskim potporama, no s obzirom da novi Zakon nije u bitnom sadržajno izmijenjen, smatramo i da navedeno rješenje i dalje može biti primjenjivo.

 

Nakon toga:

 • na pisanu obavijest radnika, poslodavac je dužan izdati svoju pisanu suglasnost o iskazanoj namjeri zaposlenog roditelja
 • ako poslodavac ne postupi tako, HZZO će zaposlenom roditelju donijeti rješenje kojim mu priznaje pravo s odgodom početka korištenja od 30 dana u odnosu na dan koji je zaposleni roditelj naznačio u obavijesti poslodavcu.

 

Što se tiče obveze najave prava u odnosu na druge kategorije roditelja:

 

 • Samozaposleni roditelj koji u tijeku korištenja prava iz ZRRP-a namjerava mijenjati način korištenja tog prava, obvezan je najmanje 30 dana prije nastanka te promjene ili prije ponovnog uspostavljanja neiskorištenoga pripadajućeg prava podnijeti pisani zahtjev HZZO-u.

 

Još jednom navodimo da je čl. 36. Zakona o radu propisano pravo povratka na prethodne ili odgovarajuće poslove nakon korištenja roditeljskog prava, o čemu smo pisale u prvom Newsletteru, a ovdje samo ponavljamo da nakon isteka rodiljnog, roditeljskog, posvojiteljskog i očinskog dopusta ili dopusta koji je po sadržaju i načinu korištenja istovjetan pravu na očinski dopust, dopusta trudne radnice, dopusta radnice koja je rodila ili radnice koja doji dijete, dopusta radi skrbi i njege djeteta s težim smetnjama u razvoju te mirovanja radnog odnosa do treće godine života djeteta u skladu s propisom o rodiljnim i roditeljskim potporama, radnik koji je koristio neko od tih prava ima pravo povratka na poslove na kojima je radio prije korištenja toga prava.

Ta radnica_k, osim radnika koji koristi očinski dopust ili dopust koji je po sadržaju i načinu korištenja istovjetan pravu na očinski dopust, u skladu s propisom o rodiljnim i roditeljskim potporama, o namjeri povratka na rad mora poslodavca obavijestiti najmanje 30 dana prije.