Razvodite se, a imate zajedničku maloljetnu djecu? Vaša maloljetna djeca nasljednici su u ostavinskom postupku? Protiv vama bliske osobe podnijet je prijedlog za djelomično lišenje poslovne sposobnosti, primjerice iz razloga što osoba ima određene psihičke ili intelektualne poteškoće? Ako svoje dijete ili blisku osobu prepoznajete u nekom od ovih ili sličnih postupaka, zanimat će vas tko je, odnosno što je poseban skrbnik, s obzirom na to da će se isti ubrzo „pojaviti“ u postupku.

Poseban skrbnik je osoba sa završenim sveučilišnim studijem prava te položenim pravosudnim ispitom koja je zaposlena u Centru za posebno skrbništvo. Rješenjem ga imenuje nadležni centar za socijalnu skrb ili sud, a prvenstveno radi zaštite pojedinih osobnih i imovinskih prava i interesa djeteta, odnosno punoljetne osobe. Istim se rješenjem pobliže utvrđuju njegove dužnosti i ovlasti.

Sukladno članku 240. Obiteljskog zakona („Narodne novine“ br. 103/15), centar za socijalnu skrb ili nadležni sud imenuje posebnog skrbnika djetetu:

 • u bračnim sporovima i u postupcima osporavanja majčinstva ili očinstva
 • u drugim postupcima u kojima se odlučuje o roditeljskoj skrbi, pojedinim sadržajima roditeljske skrbi i osobnim odnosima s djetetom kad postoji spor među strankama
 • u postupku izricanja mjera za zaštitu osobnih prava i dobrobiti djeteta iz nadležnosti suda kada je to propisano odredbama Obiteljskog zakona
 • u postupku donošenja rješenja koje zamjenjuje pristanak na posvojenje
 • kad postoji sukob interesa između njega i njegovih zakonskih zastupnika u imovinskim postupcima ili sporovima, odnosno pri sklapanju pojedinih pravnih poslova
 • djeci u slučaju spora ili sklapanja pravnog posla između njih kad ista osoba nad njima ostvaruje roditeljsku skrb
 • djetetu stranom državljaninu ili djetetu bez državljanstva koje se bez pratnje zakonskoga zastupnika zatekne na teritoriju Republike Hrvatske
 • u drugim slučajevima ako je to potrebno radi zaštite prava i interesa djeteta.

Poseban skrbnik dužan je zastupati dijete u postupku u kojem je imenovan, obavijestiti dijete o predmetu spora, tijeku i ishodu na način koji je primjeren djetetovoj dobi, te, prema potrebi, kontaktirati s roditeljem ili drugim osobama koje su djetetu bliske. U praksi to najčešće izgleda tako da poseban skrbnik stupi u kontakt s djetetom, te mu na primjeren način objasni svoju ulogu i svrhu u postupku, a dijete, ukoliko je psihofizički dovoljno zrelo za to, izrazi svoje mišljenje o konkretnom postupku. Primjerice, u postupcima razvoda braka ili spora oko skrbništva nad djetetom, poseban skrbnik utvrđuje odnos djeteta prema roditeljima, njegove navike i dnevnu rutinu, te posebice želje djeteta i njegovo mišljenje vezano uz novonastalu obiteljsku situaciju. Važno je napomenuti kako dijete uvijek izražava mišljenje bez nazočnosti roditelja ili skrbnika, odnosno druge osobe koja skrbi o djetetu, a koje mišljenje tada posebna skrbnik podnosi tijelu pred kojim se vodi postupak. Sud je dužan omogućiti djetetu koje je navršilo 14 godina da izrazi svoje mišljenje, osim ako se dijete tome protivi. Dijete koje je navršilo 14 godina izražava svoje mišljenje samostalno, dakle, može ga se saslušati u postupku, bez posredovanja posebnog skrbnika. Detaljnije informacije o načinu utvrđivanja mišljenja djeteta možete pronaći u Pravilniku o načinu utvrđivanja mišljenja djeteta  („Narodne novine“, broj 75/14).

Centar za socijalnu skrb će imenovati posebnog skrbnika izvan Centra za posebno skrbništvo u slučaju ako se radi o djetetu stranom državljaninu ili djetetu bez državljanstva koje se bez pratnje zakonskoga zastupnika zatekne na teritoriju Republike Hrvatske.

A što ako se radi o punoljetnoj osobi? Tada se poseban skrbnik imenuje temeljem članka 241. Obiteljskog zakona, i to:

 • osobi u odnosu na koju je podnesen prijedlog za lišenje poslovne sposobnosti
 • osobi kojoj najmanje tri mjeseca nije poznato boravište ili nije dostupna, a nema punomoćnika, u stvarima o kojima se odlučuje prema odredbama ovoga Obiteljskog zakona
 • štićeniku kad postoji sukob interesa između njega i njegova skrbnika ili bliskoga srodnika, odnosno bračnog druga skrbnika, u imovinskim postupcima ili sporovima, odnosno pri sklapanju pojedinih pravnih poslova
 • štićenicima u slučaju spora ili sklapanja pravnoga posla između njih kad imaju istoga skrbnika
 • iznimno, osobi u slučaju privremene spriječenosti ili nesposobnosti za obavljanje jednokratnih neodgodivih radnji čije je poduzimanje potrebno radi zaštite prava i interesa te osobe.

I u ovom slučaju, dužnosti posebnog skrbnika su zastupati osobu u postupku u kojem je imenovan, obavijestiti osobu o predmetu spora, tijeku i ishodu na primjereni način, te, prema potrebi, kontaktirati s bliskim osobama osobe u postupku.

Ovlasti i dužnosti posebnog skrbnika centar za socijalnu skrb u pravilu će ograničiti na zastupanje u postupku radi lišenja poslovne sposobnosti i poduzimanje žurnih mjera nužnih za osiguranje imovine ili zaštitu zdravlja osobe u odnosu na koju se postupak vodi. Tijekom postupka radi lišenja poslovne sposobnosti centar za socijalnu skrb ovlašten je rješenjem proširiti opseg ovlasti i dužnosti posebnom skrbniku.

Dužnost posebnog skrbnika prestaje kad rješenje o stavljanju pod skrbništvo postane izvršno, odnosno kad rješenje kojim je utvrđeno da ne postoje razlozi za lišenje poslovne sposobnosti postane pravomoćno.

Ako posebni skrbnik zloupotrebljava svoje ovlasti ili neuredno obavlja svoje dužnosti čime može prouzročiti štetu za osobu koju zastupa, ako nastanu okolnosti koje ga sprječavaju da obavlja svoju dužnost ili ako umre, sud odnosno centar za socijalnu skrb koji vodi postupak će imenovati drugog posebnog skrbnika. Ako je poseban skrbnik zaposlenik Centra za posebno skrbništvo, sud odnosno centar za socijalnu skrb koji vodi postupak obavijestit će o zloupotrebljavanju ovlasti, odnosno neurednom obavljanju dužnosti ravnatelja Centra za posebno skrbništvo.

 

Centar za posebno skrbništvo ustanova je s javnim ovlastima koja djeluje u sastavu Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku. Osim sjedišta koje se nalazi u Zagrebu na adresi Savska cesta 41/VI jug (tel. 01/4833 361) postoje još 3 dislocirane jedinice:

 1. Dislocirana jedinica Rijeka, Franje Čandeka 23 b

posebni skrbnici tel. 051/338 537 i 051/338 534

administracija tel. 051/323 480

 

 1. Dislocirana jedinica Osijek, Lorenza Jägera 12

posebni skrbnici tel. 031/554 366 i 051/554 365
administracija tel. 031/554 362

 

 1. Dislocirana jedinica Split, Trg Franje Tuđmana 3

posebni skrbnici tel. 021/612 745 i  021/612-764

administracija tel.  021/612 745

Martina Vranić