Ostvarivanje osobnih odnosa s djetetom

Prema odredbama Obiteljskog zakona (NN 103/15, dalje: ObZ) dijete ima pravo ostvarivati osobne odnose s roditeljem s kojim ne stanuje, a roditelj koji ne stanuje s djetetom ima pravo i dužnost ostvarivati osobne odnose s djetetom, neovisno o njegovom pravu na ostvarivanje roditeljske skrbi.

Roditelji i druge osobe koje stanuju sa djetetom i skrbe o djetetu  dužne su djetetu omogućiti ostvarivanje gore navedenog  prava, te se moraju suzdržavati od svakog ponašanja koje bi otežavalo  njihovo ostvarivanje.

Roditelji koji ne stanuju s djetetom nemaju pravo na ostvarivanje osobnih odnosa s djetetom jedino ako mu je to zabranjeno odlukom suda.

Pravo na ostvarivanje osobnih odnosa također  imaju obostrano:  braća, sestre, polubraća, polusestre te baka i djedovi kao i osobe koje su duže živjele u obitelji s djetetom, brinule se o djetetu, te s njim imaju razvijen emocionalni odnos.

Osobni odnosi s djetetom mogu se ostvariti izravno u kraćim ili dužim razdobljima u obliku susreta i druženja ili boravkom kod osobe koja ima pravo ostvarivati osobne odnose sa djetetom. Osobni odnosi s djetetom mogu se ostvarivati i neizravno korištenjem različitih komunikacijskih sredstava, slanjem pisama, darova i slično. Također, mogu se ostvarivati  davanjem informacija u vezi s osobnim pravima djeteta, osobi koja na to ima pravo i djetetu.

Pravo na osobne odnose s djetetom može se proceduralno ostvarivati na više načina:

  1. sporazumom

Roditelji, srodnici i druge osobe koje imaju pravo ostvariti osobne odnose sa  djetetom mogu sklopiti sporazum o ostvarivanju istoga. Sporazum mora biti sklopljen u pisanom obliku, te mora sadržavati detaljne podatke o načinu, vremenu i mjestu preuzimanja, odnosno povratka djeteta, kao i ako je potrebno podatke o nazočnosti roditelja ili treće osobe i podatke o podjeli troškova u vezi sa ostvarivanjem osobnih odnosa sa djetetom. Da bi takav sporazum postao ovršna isprava mora se podnijeti sudu u izvanparničnom postupku. Sporazum se može mijenjati u skladu s dobi i zrelošću djeteta ili ako to zahtijevaju bitno promijenjene okolnosti i tako izmijenjen se ponovno podnosi sudu radi odobravanja.

  1. odlukom suda donesenoj po službenoj dužnosti

Sud će odlučiti po službenoj dužnosti s kojim će roditeljem dijete stanovati, o ostvarivanju roditeljske skrbi i osobnih odnosa djeteta s roditeljem te uzdržavanju djeteta:

  1. odlukom kojom se utvrđuje da brak ne postoji ili se poništava ili razvodi te u drugim slučajevima razdvojenog života roditelja ili
  2. odlukom o utvrđivanju ili osporavanju majčinstva ili očinstva kada je donošenje ove odluke, s obzirom na ishod parnice i okolnosti slučaja, moguće i potrebno.
  3. c) u posebnom parničnom postupku

U nekim drugim slučajevima (primjerice, ako roditelji nisu niti bili u braku nego u izvanbračnoj zajednici) odluka o osobnim odnosima roditelj s djetetom ne donosi se po službenoj dužnosti, već povodom tužbe u posebnom parničnom postupku (koji se vodi kao samostalan spor)

Tako ObZ među posebnim parničnim postupcima u čl. 368 predviđa i spor o roditeljskoj skrbi i osobnim odnosima djeteta s roditeljem, detaljnije uređen čl. 408.-420. ObZ-a.

Naime, ako se roditelji nisu sporazumjeli o planu o zajedničkoj roditeljskoj skrbi ili ga je sud odbio odobriti, svaki roditelj ili dijete mogu podnijeti tužbu radi rješavanja pitanja s kojim će roditeljem dijete stanovati, načinu ostvarivanja roditeljske skrbi, osobnih odnosa djeteta s drugim roditeljem te uzdržavanju djeteta.

Prije ovog postupka nužno je pokrenuti i provesti obvezno savjetovanje pred CZSS-om te tužbi priložiti izvješće o obveznom savjetovanju (inače će sud tužbu odbaciti).

  1. s) u posebnom izvanparničnom postupku

Među posebnim izvanparničnim postupcima koje ObZ predviđa nalazi se i poseban izvanparnični postupak radi ostvarivanja osobnih odnosa s djetetom.

U njemu se, sukladno čl. 478 ObZ-a, može odlučivati o:

  1. pravu na informacije o bitnim okolnostima vezanim uz osobna prava djeteta
  2. ostvarivanju osobnih odnosa djeteta sa srodnicima i drugim osobama iz članka 120. ovoga ObZ-a (dijete, braća, sestre, polubraća, polusestre, bake i djedovi te druge osobe ako su dulje vrijeme živjele u obitelji s djetetom, kroz to se vrijeme brinule o djetetu i s njim imaju razvijen emocionalni odnos).
  3. ograničenju ili zabrani ostvarivanja osobnih odnosa s djetetom sukladno članku 123. stavku 1. i članku 125. stavku 4. ObZ-a
  4. nadzoru nad ostvarivanjem osobnih odnosa s djetetom sukladno članku 124. stavku 1. ObZ-a.

I u slučaju pokretanja ovih postupka prethodno je nužno je pokrenuti i provesti obvezno savjetovanje pred CZSS-om te uz prijedlog sudu priložiti izvješće o obveznom savjetovanju.

Dodatno, napominjemo da se ostvarivanje osobnih odnosa sa djetetom se može ostvarivati pod  nadzorom  stručne osobe CZSS  u trajanju od 6.mjeseci, te se iznimno može produžiti ako to okolnosti zahtijevaju za još 6.mjeseci. CZSS imenuje stručnu osobu koja provodi nadzor te je ona dužna podnositi izvješća.

Osoba koja je obvezna roditelju ili drugoj osobi omogućiti ostvarivanje osobnih odnosa s djetetom dužna je roditelju ili drugoj osobi koja ima pravo na ostvarivanje osobnih odnosa s djetetom nadoknaditi štetu uzrokovanu nepoštivanjem sudske odluke, odobrenoga plana o zajedničkoj roditeljskoj skrbi ili odobrenoga sporazuma o ostvarivanju osobnih odnosa iz neopravdanih razloga prema propisima obveznoga prava.

Pripremila: Kristina Cvitan

Mentor: Iva Čatipović, mag. iur.

 

Za dodatne informacije i pojašnjenja, slobodno nam se obratite na 051/211-888 ili
pomoc@sos-rijeka.org.