Tijekom ožujka, u Varaždinskoj županiji i Gradu Rijeci održane su fokus grupe s mladima o njihovim stavovima, iskustvima i potrebama za cjelovitom seksualnom edukacijom u školama.

Istraživačice udruge SOS Rijeka – centar za nenasilje i ljudska prava te Lezbijske organizacije Rijeka LORI, tijekom ožujka su održale fokusne grupe o stavovima, iskustvima i potrebama mladih za cjelovitom seksualnom edukacijom u osnovnim i srednjim školama na području Varaždinske županije i grada Rijeke. Istraživanje se provelo u sklopu projekta “Zdrave veze”, kojeg uz udrugu SOS Rijeka provode udruge PaRiter, LORI i Delta, organizacija KUN iz Norveške, te jedinice lokalne i regionalne samouprave: Grad Rijeka i Varaždinska županija. Fokus grupe bile su namijenjene učenicima_cama 8. razreda osnovnih škola te 2. i 3. razreda srednjih škola. Održano je ukupno 4 fokus grupe – 2 s populacijom osnovnoškolaca_ki i 2 s srednjoškolcima_kama. Za vrijeme održavanja fokusnih grupa, istraživačice su kroz otvorenu raspravu ispitale poznavanje mladih o elementima cjelovite seksualne edukacije prema UNESCO-ovim smjernicama te njihovu potrebu da o istima razgovaraju u sklopu formalnog obrazovanja u školama. Istraživanje s mladima je dovršeno, a projektni konzorcij se ubrzano priprema na posljednje dvije etape istraživanja – s roditeljima te nastvnicima_cama i stručnim suradnicima_cama.