Pandemija uzrokovana COVID-19 virusom utjecala je na mnoge aspekte naših života, a posebno na naše poslove odnosno način rada. Rad od kuće i rad na daljinu postao je norma koju je većina poslodavaca zadržala u nekom obliku i nakon tzv. lockdown-a čekajući da država propiše normativni okvir kojim će se urediti ovo područje. No, potrebno je naglasiti da je ovaj način rada privilegija koju nisu imali, niti će imati, brojne radnice_i u različitim sektorima, a posebno u onima kojima dominantno rade žene – zdravstvo, socijala, obrazovanje, trgovina itd. Osim što je pandemija više pogodila žene, ona je utjecala na dodatno produbljivanje rodnih nejednakosti. Velik broj žena koje su prije pandemije bile aktivno uključene u obrazovanje, osposobljavanje i obavljanje posla morale su dati prednost potrebama i skrbi za neposrednu i proširenu obitelj, a ravnopravna podjela odgovornosti je izostala. Prema dostupnim podacima, postotak ljudi koji su radili od kuće je bio viši u kućanstvima s djecom, posebno među samohranim roditeljima/roditeljima iz jednoroditeljskih obitelji. Svakako je jasno da su samohrani roditelji/roditelji iz jednoroditeljskih obitelji u nepovoljnijem položaju te je u ostvarivanju prava na to nužno imati na umu.

Jedan od glavnih fokusa u nedavnim izmjenama Zakona o radu bilo je upravo propisivanje rada od kuće i rada na daljinu. Zakon ih u čl. 17. definira na sljedeći način:

 • Rad na izdvojenom mjestu rada je rad kod kojeg radnik ugovoreni posao obavlja od kuće ili u drugom prostoru slične namjene koji je određen na temelju dogovora radnika i poslodavca, a koji nije prostor poslodavca.
 • Rad na daljinu je rad koji se uvijek obavlja putem informacijsko-komunikacijske tehnologije, pri čemu poslodavac i radnik ugovaraju pravo radnika da samostalno određuje gdje će taj rad obavljati, što može biti promjenjivo i ovisiti o volji radnika, zbog čega se takav rad ne smatra radom na mjestu rada odnosno na izdvojenom mjestu rada u smislu propisa o zaštiti na radu.

Obje vrste rada mogu se obavljati kao stalan, privremen ili povremen, ako, na prijedlog radnika ili poslodavca, radnik i poslodavac ugovore takvu vrstu rada. S obzirom da se radi o ponešto specifičnim načinima rada, zakonodavac je (u čl. 17. a) propisao i da ugovori o radu za takve načine rada trebaju imati ponešto specifičan sadržaj. 

Tako ugovor o radu na izdvojenom mjestu rada (uz ostali inače obvezan sadržaj) treba sadržavati i odredbe o:

 1. organizaciji rada koja omogućava dostupnost radnika i njegov neometani pristup poslovnom prostoru te informacijama i profesionalnoj komunikaciji s ostalim radnicima i poslodavcem, kao i trećima u poslovnom procesu
 2. načinu evidentiranja radnog vremena
 3. sredstvima rada za obavljanje poslova koje je poslodavac dužan nabaviti, instalirati i održavati odnosno uporabi vlastitih sredstava rada radnika, ako ih koristi, te naknadi troškova u vezi s tim
 4. naknadi troškova nastalih zbog obavljanja posla, koje je poslodavac dužan naknaditi radniku ako je rad ugovoren kao stalan ili kada razdoblje rada tijekom jednog kalendarskog mjeseca traje duže od sedam radnih dana, osim ako kolektivnim ugovorom ili ugovorom o radu nije ugovoreno povoljnije. Vezano uz ovu odredbu, izmijenjen je i  Pravilnik o porezu na dohodak, koji sada u čl. 7. st. 2. t. 39. među neoporezivim primitcima koje poslodavac isplaćuje radnicima prepoznaje i “Novčane paušalne naknade za podmirivanje troškova radnika za rad na izdvojenom mjestu rada sukladno propisu koji uređuje radne odnose” u (paušalnom) iznosu do 3,98 EUR po danu rada od kuće, a najviše do 66,37 EUR mjesečno.
 5. načinu ostvarivanja prava na sudjelovanje radnika u odlučivanju, jednako kao i za ostale zaposlene kod toga poslodavca
 6. trajanju rada odnosno o načinu utvrđivanja trajanja takvog rada.

 

Ugovor o radu na daljinu (uz ostali inače obvezan sadržaj) treba sadržavati i:

 1. podatak o pravu radnika da slobodno određuje gdje će obavljati rad
 2. podatke koje treba sadržavati (i) ugovor o radu na izdvojenom mjestu rada, a koji su prethodno opisani pod točkama 1., 2., 5. i 6. (odnosno, podatke o organizaciji rada, načinu evidentiranja radnog vremena, načinu ostvarivanja prava na sudjelovanje u odlučivanju i trajanju ovakvog načina rada). Primjenu točaka 3. i 4. ( sredstva rada i naknada troškova) moguće je, ali nije obavezno ugovoriti za rad na daljinu. 

Ono što Zakon dalje propisuje u čl. 17. c. su prava i obveze radnika_ca koje rade na izdvojenom mjestu rada, dakle od kuće ili u drugom prostoru slične namjene. Tako je propisano da je radnik_ca koja radi na izdvojenom mjestu rada dužna pridržavati se sigurnosnih i zdravstvenih mjera u skladu s posebnim propisima. Posebno je propisano da radnik_ca koja radi u prostoru poslodavca može, radi usklađivanja radnih i obiteljskih obveza te osobnih potreba, zatražiti od poslodavca izmjenu ugovora o radu kojim bi se na određeno vrijeme ugovorio rad na izdvojenom mjestu rada, i to u slučaju:

 1. zaštite zdravlja uslijed dijagnosticirane bolesti ili utvrđenog invaliditeta
 2. trudnoće ili roditeljskih obveza prema djeci do navršene osme godine života
 3. pružanja osobne skrbi koja je, zbog ozbiljnog zdravstvenog razloga, potrebna članu uže obitelji ili je potrebna osobi koja s radnikom živi u istom kućanstvu.

Radnik_ca koja je s poslodavcem ugovorila izmjenu ugovora o radu privremenog trajanja može zatražiti od poslodavca da prije isteka vremena na koji je sklopljen izmijenjeni ugovor o radu poslove ponovno obavlja u prostoru poslodavca. Ako poslodavac prihvati zahtjev radnika_ce za ponovnim obavljanjem posla u prostoru poslodavca prije isteka ugovorenog vremena, poslodavac i radnik_ca će ugovoriti rad u prostoru poslodavca. U oba slučaja (i kada traži odobrenje rada od kuće i kada traži povratak u ured)  poslodavac zahtjev radnika_ce nije dužan prihvatiti, ali ga je dužan razmotriti, uzimajući u obzir potrebe radnika_ce i potrebe organizacije rada. Poslodavac je u slučaju odbijanja ili njegova usvajanja s odgodnim početkom primjene, dužan radniku_ci u razumnom roku, a najkasnije u roku od 15 dana od dana podnesenog zahtjeva, dostaviti obrazloženi pisani odgovor.