Nismo sami je projekt usmjeren jačanju jednoroditeljskih obitelji i promicanju ravnopravnih roditeljskih uloga kroz psihološku i pravnu pomoć, poticanje na socijalno uključivanje te educiranje roditelja o njihovim socijalnim pravima te o radnom pravu. Projekt se provodi od 01. lipnja 2020. do 31. svibnja 2021. godine, a financira ga Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku. Partneri na projektu su  Centar za socijalnu skrb Krk, Hrvatski Crveni križ – Društvo Crvenog križa Primorsko-goranske županije (DCK PGŽ), suradnička organizacija Ženska grupa Donji Lapac  sudjelovat će u organizaciji i provedbi javnog predavanja za jednoroditeljske obitelji.

Opći cilj projekta je unaprijeđen sustav podrške jednoroditeljskim obiteljima u Primorsko-goranskoj i Ličko-senjskoj županiji, dok su specifični ciljevi:

  1. Informiranje roditelja i poslodavaca o pravima vezanima za roditeljstvo
  2. Pružanje kvalitetne stručne podrške jednoroditeljskim obiteljima u obliku  besplatnog pravnog informiranja i savjetovanja te psihološke podrške u slučajevima visokokonfliktnog razvoda braka
  3. Jačanje socijalnih kompetencija te poticanje međusobne podrške jednoroditeljskih obitelji
  4. Provedba aktivnosti osvještavanja i edukacije  javnosti o jednoroditeljskim obiteljima i njihovim pravima i potrebama

Projektne aktivnosti mogu se podijeliti u nekoliko skupina:

  1. Informiranje roditelja i poslodavaca o pravima vezanima za roditeljstvo kroz predavanja za različite skupine roditelja i poslodavaca te tisak informativne brošure o najčešćim pitanjima vezanima za rodiljne i roditeljske potpore čiji će primjerci biti dostupni u domovima zdravlja, centrima za socijalnu skrb, prilikom provođenja aktivnosti iz ovog projekta (predavanja, druženja, javne akcije).
  2. Pružanje stručne psihološke i pravne podrške jednoroditeljskim obiteljima, pravno savjetovanje poslodavaca o pravima roditelja te jačanje roditeljskih kompetencija za djelovanje u situacijama životne ugroze djeteta. Organizirat će se susreti jednoroditeljskih obitelji na kojem će se za roditelje održavati predavanja i radionice o pravima, a prilikom navedenih susreta organizirat će se animacijske aktivnosti za djecu od strane volontera Udruge kako bi roditelji mogli nesmetano slušati predavanja, družiti se i razmjenjivati iskustva.
  3. Zagovaranje jedinstvene primjene Zakona od strane HZZO službi u različitim dijelovima Hrvatske, čemu će prethoditi provedba kvalitativnog istraživanja o istom. Više informacija o istraživanju možete pronaći na linku: https://sos-rijeka.org/poziv-na-istrazivanje-primjene-zakona-o-rodiljnim-i-roditeljskim-potporama-u-praksi/

Ciljana skupina su prvenstveno roditelji iz jednoroditeljskih obitelji. Statistički su to najčešće majke s maloljetnom djecom, u dobi od 18 do 45 godina. Kroz projekt će se stavljati dodatni naglasak na ulogu očeva, pogotovo onih koji sa svojom djecom također čine jednoroditeljske obitelji.

Više informacija o projektu i aktivnostima možete dobiti pozivom na broj telefona 051 211 888 ili putem e-maila centar@sos-rijeka.org