Jedan od čestih razloga zbog kojeg žrtva ostaje u nasilnom odnosu je njezina ekonomska vezanost za nasilnika, odnosno jer nema kamo otići i nema primanja ili ima nedovoljna primanja za samostalan život. Zbog toga je važno znati koje financijske pomoći i socijalne usluge postoje te bi li žrtva nasilja na njih mogla računati nakon izlaska iz nasilnog odnosa.

Zakon o socijalnoj skrbi (NN 18/22, 46/22, 119/22, dalje u tekstu: Zakon) razlikuje naknade i socijalne usluge. Temeljne pretpostavke da pojedina osoba uopće može koristiti naknade i usluge iz sustava socijalne skrbi su sljedeće:

 1. hrvatski državljanin s prebivalištem u Republici Hrvatskoj
 2. stranac sa stalnim boravkom i dugotrajnim boravištem u Republici Hrvatskoj
 3. osoba bez državljanstva s privremenim i stalnim boravkom i dugotrajnim boravištem u Republici Hrvatskoj
 4. stranac pod supsidijarnom zaštitom, azilant i stranac pod privremenom zaštitom te članovi njihove obitelji koji zakonito borave u Republici Hrvatskoj, stranac s utvrđenim statusom žrtve trgovanja ljudima
 5. Iznimno, pravo na jednokratnu naknadu i pravo na uslugu smještaja može se priznati i drugoj osobi, ako to zahtijevaju životne okolnosti u kojima se našla.

Napomena: u ovom članku navodimo i ostale naknade i usluge koje nisu u sustavu socijalne skrbi Republike Hrvatske. Gore navedene pretpostavke odnose se prvenstveno na prava koja priznaje centar za socijalnu skrb.

 

 1. Od NAKNADA u sustavu socijalne skrbi najrelevantnije za žrtve nasilja su zajamčena minimalna naknada, naknada za troškove stanovanja, naknada za ugroženog kupca energenata i jednokratna naknada. Također, jedinice lokalne samouprave (općine i gradovi) imaju svoje socijalne programe te vas svakako upućujemo da proučite internetske stranice grada ili općine u kojoj živite. Nadalje, postoje i financijske pomoći izvan sustava socijalne skrbi, kao što je npr. Fond za žene (bivši Fond #spasi me).

 

Zajamčena minimalna naknada (ZMN) može se priznati samcu ili kućanstvu koje nema dovoljno sredstava za podmirenje osnovnih životnih potreba, pod uvjetima i u iznosu propisanom Zakonom.

Važno je napomenuti da određene okolnosti sprječavaju priznavanje ZMN, npr. sklopljen ugovor o doživotnom ili dosmrtnom uzdržavanju, neprijavljivanje u evidenciju nezaposlenih osoba u slučaju ako je osoba nezaposlena, a (djelomično) radno je sposobna (postoje određene iznimke), ako je osoba samac otkazao ugovor o radu u zadnjih 6 mjeseci. Također, posjedovanje automobila ili drugog vozila u određenim slučajevima predstavlja prepreku za ostvarivanje ZMN (ovisno o vrijednosti vozila te o potrebi za koje se vozilo služi).

Zajamčena minimalna naknada za samca iznosi:

 

 • 100 % osnovice za radno sposobnog samca = 1.000 kn (132,72 eura)

 

 • 130 % osnovice za stariju osobu i osobu potpuno nesposobnu za rad = 1.300 kn (172,54 eura)

 

Zajamčena minimalna naknada za kućanstvo utvrđuje se kao zbroj udjela članova kućanstva, a udio za pojedinog člana kućanstva iznosi:

 • 70 % osnovice za odraslu radno sposobnu osobu = 700 kn (92,90 eura)
 • 95 % osnovice za odraslu osobu potpuno nesposobnu za rad i za stariju osobu = 950 kn (126,09 eura)
 • 120 % osnovice za samohranog radno sposobnog roditelja = 1.200 kn (159,27 eura)
 • 135 % osnovice za samohranog roditelja potpuno nesposobnog za rad = 1.350 kn (179,18 eura)
 • 70 % osnovice za dijete = 700 kn (92,90 eura)
 • 80 % osnovice za dijete u jednoroditeljskoj obitelji = 800 kn (106,18 eura)
 • 90 % osnovice za dijete samohranog roditelja = 900 kn (119,45 eura)
 • 120 % osnovice za trudnicu i rodilju do šest mjeseci nakon poroda = 1.200 kn (159,27 eura)

* osnovicu za ZMN određuje Vlada Republike Hrvatske jednom godišnje

U slučaju da samac ili kućanstvo ostvaruju prihod, visina zajamčene minimalne naknade utvrđuje se kao razlika između iznosa zajamčene minimalne naknade i mjesečnog prihoda samca ili kućanstva.

Zahtjev za priznavanje prava na ZMN podnosi se centru za socijalnu skrb prema mjestu prebivališta.

ZMN priznaje se od dana podnošenja zahtjeva, odnosno od dana pokretanja postupka po službenoj dužnosti.

Korisnik ZMN-a koji je građanin Rijeke ima pravo i na naknadu za troškove stanovanja, podmirenje troškova boravka u jaslicama/vrtićima i na besplatan obrok u Pučkoj kuhinji Grada Rijeke.

 

Naknada za troškove stanovanja

Pravo na naknadu za troškove stanovanja priznaje se korisniku zajamčene minimalne naknade, žrtvi nasilja u obitelji i žrtvi trgovanja ljudima kojoj je priznata usluga smještaja u kriznim situacijama.

Pod troškovima stanovanja smatraju se najamnina, komunalna naknada, troškovi grijanja, vodne usluge te troškovi koji su nastali zbog radova na povećanju energetske učinkovitosti zgrade.

Pravo na naknadu za troškove stanovanja priznaje se u visini od najmanje 30 % iznosa zajamčene minimalne naknade priznate samcu odnosno kućanstvu, a ako su troškovi stanovanja manji od 30 % iznosa zajamčene minimalne naknade, pravo na naknadu za troškove stanovanja priznaje se u iznosu stvarnih troškova stanovanja.

Zahtjev se, sukladno prebivalištu, podnosi jedinci lokalne samouprave odnosno Gradu Zagrebu.

Više informacija o naknadi za troškove stanovanja građanima Rijeke možete pronaći na sljedećoj poveznici: https://gov.rijeka.hr/zahtjevi-i-obrasci/zdravstvo-i-socijalna-skrb/naknada-troskova-stanovanja/150

 

Podmirenje troškova boravka u jaslicama/vrtićima

Grad Rijeka priznaje pravo na podmirenje troškova boravka u jaslicama/vrtićima djetetu – polazniku jaslica/vrtića:

 • koje ostvaruje pravo na osobnu invalidninu ili doplatak za pomoć i njegu ili na socijalnu uslugu rana intervencija pri Centru za socijalnu skrb Rijeka,
 • djetetu iz kućanstva koje je korisnik zajamčene minimalne naknade pri Centru za socijalnu skrb Rijeka ili iz kućanstva čiji su prosječni mjesečni prihodi u zadnja tri mjeseca niži od cenzusa prihoda koje je utvrdio Grad Rijeka za pojedini broj članova kućanstva,
 • djetetu iz jednoroditeljskog kućanstva (kućanstvo u kojem žive dijete/djeca i jedan roditelj) čiji su prosječni mjesečni prihodi u zadnja tri mjeseca niži od cenzusa prihoda koje je utvrdio Grad Rijeka za pojedini broj članova takvog kućanstva,
 • djetetu hrvatskoga ratnoga vojnog invalida iz Domovinskog rata ili djetetu civilnog invalida iz Domovinskog rata,
 • udomljenom djetetu
 • djetetu čiji roditelj ostvaruje pravo na dječji doplatak.

 

Više informacija o navedenom pravu i način podnošenja zahtjeva možete pronaći na sljedećoj poveznici: https://www.rijeka.hr/teme-za-gradane/obitelj-i-drustvena-skrb/socijalna-skrb/naknade-mjesecnih-troskova-novcane-pomoci/naknade-troskova/podmirenje-troskova-boravka-jaslicamavrticima/

 

Besplatan obrok u Pučkoj kuhinji Grada Rijeke

Korisnici prava na zajamčenu minimalnu naknadu pri Centru za socijalnu skrb Rijeka mogu svakodnevno dobiti besplatan obrok u Pučkoj kuhinji Grada Rijeke. Zahtjev za ostvarivanje pomoći podnosi se u Centru za socijalnu skrb Rijeka. Više informacija možete pronaći na sljedećoj poveznici: https://www.rijeka.hr/teme-za-gradane/obitelj-i-drustvena-skrb/socijalna-skrb/naknade-mjesecnih-troskova-novcane-pomoci/naknade-troskova/pucka-kuhinja/

 

Naknada za ugroženog kupca energenata

Korisnik prava na zajamčenu minimalnu naknadu također ima pravo na naknadu za ugroženog kupca energenata. Zahtjev se podnosi centru za socijalnu skrb prema prebivalištu korisnika. Naknada iznosi do najviše 200,00 kn (26,54 eura), a iznimno, za razdoblje od 1. travnja 2022. do 31. ožujka 2023. godine do najviše 400,00 kuna (53,09 eura) mjesečno.

Više informacija možete pronaći na sljedećoj poveznici: https://gov.hr/hr/naknada-za-ugrozenog-kupca-energenata/746

 

Jednokratna naknada

Pravo na jednokratnu naknadu priznaje se samcu ili kućanstvu koje zbog podmirenja izvanrednih troškova nastalih zbog trenutačnih životnih okolnosti (rođenja ili obrazovanja djeteta, bolesti ili smrti člana obitelji, prirodne nepogode i slično) nije u mogućnosti podmiriti osnovne životne potrebe.

Međutim, jednokratna naknada može se priznati i:

 • radi nabave osnovnih predmeta u kućanstvu ili nabave nužne odjeće ili obuće ako se nabava nužnih predmeta u kućanstvu odnosno odjeće i obuće ne može osigurati putem humanitarnih organizacija
 • djetetu ili mlađoj punoljetnoj osobi polazniku srednje škole koji je korisnik prava na uslugu smještaja u udomiteljskoj obitelji za kupnju obveznih školskih udžbenika, ako to pravo ne ostvaruje po drugoj osnovi
 • korisniku smještaja u kriznim situacijama radi naknade troškova prijevoza u mjesto prebivališta, vlastitu ili udomiteljsku obitelj, dom socijalne skrbi, kod drugog pružatelja usluge odnosno u drugu ustanovu ili
 • korisniku usluge smještaja ili organiziranog stanovanja u slučaju trenutačne potrebe koja ne može biti zadovoljena u okviru usluge smještaja ili organiziranog stanovanja.

Ukupni iznos priznatih jednokratnih naknada u jednoj kalendarskoj godini ne može iznositi više od 2.500 kuna (331,81 eura) za samca, odnosno 3.500 kuna (464,53 eura) za kućanstvo.

U osobito opravdanim slučajevima, kada to zahtijevaju životne okolnosti u kojima se korisnik našao, Zavod može jednom godišnje priznati jednokratnu naknadu u iznosu do 10.000,00 kuna, odnosno 1.327,23 eura.

Zahtjev se podnosi centru za socijalnu skrb prema prebivalištu korisnika.

 

Nadalje, izvan sustava socijalne skrbi, financijsku pomoć možete dobiti i putem:

FOND ZA ŽENE, Zaklada SOLIDARNA

Zaklada Solidarna vodi Fond za žene koji, između ostalog, nudi pomoć žrtvama obiteljskog i seksualnog nasilja. Za dodjelu financijske pomoći potrebno je priložiti prijavu nasilja policiji ili centru za socijalnu skrb ili liječnički nalaz iz kojeg je vidljivo da je riječ o obiteljskom ili seksualnom nasilju.

Pomoć u financiranju redovnih troškova odobrava se u roku od 15 dana od podnošenja molbe za financiranje sa svom potrebnom dokumentacijom, a pomoć u financiranju hitnih troškova odobrava se u roku od 24 sata od podnošenja zahtjeva.

Za ostvarivanje financijske pomoći potrebno je ispuniti prijavnicu te zajedno s potrebnim prilozima poslati na e-mail fondzazene@solidarna.hr.

Više informacija možete pronaći na sljedećoj poveznici: https://solidarna.hr/fond-za-zene/

 

 1. SOCIJALNE USLUGE važne za žrtve nasilja su organizirano savjetovanje i smještaj.

Organizirano stanovanje

Žrtva obiteljskog nasilja kao i trudnica ili roditelj s djetetom do godine dana koji nema stan odnosno nema osigurano stanovanje ili zbog narušenih odnosa u obitelji ne može ostati s djetetom u obitelji imaju pravo na uslugu organiziranog stanovanja.

Organizirano stanovanje je socijalna usluga kojom se osigurava stanovanje u stambenoj jedinici uz stalnu ili povremenu stručnu i drugu pomoć i potporu u osiguravanju osnovnih životnih potreba te socijalnih, radnih, kulturnih, obrazovnih, rekreacijskih i drugih potreba radi uspostavljanja i održavanja njihovih socijalnih uloga, izjednačavanja njihovih mogućnosti, poboljšanja kvalitete života, poticanja aktivnog i samostalnog življenja te socijalnog uključivanja, ovisno o potrebama korisnika. U jednoj stambenoj zajednici može se pružati socijalna usluga za najviše osam korisnika.

 

Smještaj

Žrtva obiteljskog nasilja i trudnica ili roditelj s djetetom do godine dana koji nema stan odnosno nema osigurano stanovanje ili zbog narušenih odnosa u obitelji ne može ostati s djetetom u obitelji imaju pravo na uslugu smještaja u kriznim situacijama.

Pravo na uslugu smještaja u kriznim situacijama priznaje se korisniku dok se ne osiguraju uvjeti za njegov povratak u vlastitu ili udomiteljsku obitelj ili se usluga smještaja ne osigura na drugi način, a najdulje do godinu dana.

Za ostvarivanje usluge organiziranog stanovanja i smještaja potrebno je podnijeti zahtjev centru za socijalnu skrb prema prebivalištu korisnika. Navedene usluge pružaju se u domu socijalne skrbi, udruzi, vjerskoj zajednici i drugoj pravnoj osobi koje su ovlaštene za pružanje navedenih usluga.

 

Naknada za osobne potrebe korisnika usluge organiziranog stanovanja ili smještaja

Nadalje, korisnik usluge smještaja ili organiziranog stanovanja koji vlastitim prihodom ne može osigurati zadovoljavanje osobnih potreba na smještaju ili organiziranom stanovanju ima pravo na naknadu za osobne potrebe.

Naknada za osobne potrebe za dijete polaznika osnovne škole, odraslu i stariju osobu iznosi 250,00 kuna (33,18 eura), a za dijete i mlađu punoljetnu osobu polaznika srednje škole i drugu mlađu punoljetnu osobu 350,00 kuna (46,45 eura).

Pravo se priznaje u sklopu rješenja kojim se priznaje pravo na smještaj ili organizirano stanovanje.

 

Također, postoje i skloništa koja su odvojena od centra za socijalnu skrb te se za smještaj u navedenim skloništima ne podnosi zahtjev centru za socijalnu skrb ni isti ne odlučuje o pravu na smještaj, već je potrebno javiti se udruzi koja vodi navedeno sklonište odnosno prihvatilište. Npr. na području Rijeke aktivna je udruga UZOR koja pruža siguran smještaj u svom Skloništu za žene i djecu žrtve nasilja u obitelji. Za informacije o ostalim autonomnim skloništima slobodno nam se obratite telefonom na 051/211-888 ili e-mailom pomoc@sos-rijeka.org.

 

S obzirom na to da, prema Zakonu, svaka osoba ima pravo na informaciju o naknadama i uslugama u sustavu socijalne skrbi te pravo na podršku u prevladavanju komunikacijskih teškoća koja pridonosi zadovoljavanju osobnih potreba i poboljšanju kvalitete života u zajednici, nemojte oklijevati i zatražiti pomoć i informacije o naknadama i uslugama od socijalnog radnika, udruge SOS Rijeka ili druge udruge koja pruža podršku žrtvama nasilja. Imate pravo na informaciju.

 

Napomena: dosadašnji centri za socijalnu skrb od 1. siječnja 2023. godine postaju dio Hrvatskog zavoda za socijalni rad. Bez obzira što mijenjaju ime, lokacije ostaju iste te im se možete obratiti kao i do sada. Za potrebe ovog članka korišten je naziv centar za socijalnu skrb s obzirom na to da je prepoznatljiviji, a i aktualan je u trenutku pisanja članka.

Također, svi iznosi izraženi su i u kunama i u eurima prema fiksnom tečaju konverzije 1 euro = 7,53450 kuna.

 

Dunja Roić, mag.iur.

20.12.2022.

 

Izvori:

Zakon o socijalnoj skrbi (NN 18/22, 46/22, 119/22), pročišćeni tekst

https://gov.hr/

https://gov.rijeka.hr/

https://www.rijeka.hr/

https://solidarna.hr/

https://udruga-uzor-rijeka.hr/