Obiteljski zakon (NN 103/15, 98/19) propisuje mjere za zaštitu prava i dobrobiti djeteta od kojih postoje one koje su u nadležnosti centra za socijalnu skrb i one koje su u nadležnosti suda.

U ovom članku osvrnut ćemo se na mjere za zaštitu osobnih prava i dobrobiti djeteta u nadležnosti centra za socijalnu skrb (dalje u tekstu: CZSS). Radi se o sljedećim mjerama:

  1. upozorenje na pogreške i propuste u ostvarivanju skrbi o djetetu,
  2. mjera stručne pomoći i potpore u ostvarivanju skrbi o djetetu,
  3. mjera intenzivne stručne pomoći i nadzora nad ostvarivanjem skrbi o djetetu,
  4. žurna mjera izdvajanja i smještaja djeteta izvan obitelji.

Navedene mjere izriču se prvenstveno roditeljima, međutim mogu se odrediti i osobama kojima je povjerena svakodnevna skrb o djetetu (npr. skrbniku, udomitelju).

Da bi se uopće odredila neka od navedenih mjera za zaštitu prava i dobrobiti djeteta, CZSS prvo mora saznati da se nekom djetetu povrjeđuju prava, odnosno da postoji sumnja u povredu djetetovih prava te da dolazi u pitanje djetetova dobrobit. S obzirom na navedeno, propisana je obveza svakog građanina prijaviti CZSS-u povredu djetetovih osobnih i imovinskih prava, odnosno sumnju na povredu navedenih prava (tjelesno ili mentalno nasilje, spolne zlouporabe, zanemarivanje ili nehajno postupanje, zlostavljanje ili izrabljivanje djeteta). Odmah pri primitku navedene prijave, CZSS je dužan ispitati dobivene navode o povredi prava djeteta te po potrebi poduzeti odgovarajuće mjere za zaštitu djetetovih prava. Zato je, osim navedene osobne odgovornosti svakog građanina (što podrazumijeva i roditelje i ostale članove obitelji), veoma bitna suradnja policije, škole, dječjih vrtića, zdravstvenih ustanova, državnog odvjetništva te drugih tijela i ustanova, kako bi se CZSS upoznao sa situacijom u kojoj se dijete nalazi i pravodobno reagirao.

Koju mjeru je u konkretnoj situaciji potrebno odrediti, odlučuje stručni tim CZSS-a koji se sastoji od socijalne radnice/socijalnog radnika i psihologinje/psihologa, uz potrebnu pravnu pomoć pravnice/pravnika. Po potrebi u stručnom timu sudjeluju i socijalna pedagoginja/socijalni pedagog ili edukacijski/a rehabilitator/ica. Ono što je bitno prilikom određivanja jedne od predmetnih mjera je to da se stručni tim CZSS-a treba voditi načelom razmjernosti, odnosno treba voditi računa o tome da se odredi ona mjera kojom se najmanje ograničava pravo roditelja na ostvarivanje skrbi o djetetu, ako je takvom mjerom moguće zaštititi prava i dobrobit djeteta. Slijedom navedenog, izdvajanje djeteta iz obitelji određuje se samo iznimno i to ako se nijednom blažom mjerom ne mogu zaštiti prava i dobrobit djeteta.

Navedene mjere ne smiju se shvatiti kao „kazna“ roditeljima, već kao potrebna pomoć u ostvarivanju roditeljske skrbi radi zaštite dobrobiti djece. Baš zbog toga je bitno da roditelji i druge osobe koje se skrbe o djetetu aktivno surađuju u postupcima radi zaštite prava i dobrobiti djetetu, CZSS-u omoguće uvid u stambene prilike, daju istinite osobne i obiteljske podatke, kao i podatke o prihodima i imovini te obavještavaju CZSS o svakoj promjeni adrese stanovanja.

Najblaža mjera koja se može odrediti roditeljima je upozorenje na pogreške i propuste u ostvarivanju skrbi o djetetu. Određuje se u slučajevima kada kod roditelja postoje nedostaci u skrbi o djetetu koji su se dogodili jednom ili se događaju rijetko, a posljedice za dijete su blažega karaktera. Upozorenje se određuje pisanim putem te se njime može roditelje uputiti na zdravstvene, edukativne i druge stručne programe i usluge za potporu roditeljstva i razvoja djeteta. Prije izricanja upozorenja CZSS će u pravilu prethodno provesti neposredno savjetovanje s roditeljima te o istome sastaviti zapisnik.

Mjere za zaštitu prava i dobrobiti djeteta iz nadležnosti CZSS koje se najčešće određuju su mjera stručne pomoći i potpore u ostvarivanju skrbi o djetetu i mjera intenzivne stručne pomoći i nadzora nad ostvarivanjem skrbi o djetetu. Radi se o sličnim mjerama koje se određuju samo ako život i zdravlje djeteta u obitelji nisu ugroženi. O obje mjere se donosi rješenje koje mora sadržati svrhu određivanja mjere, vrijeme trajanja mjere, osobno ime voditelja mjere te upozorenje o pravnim posljedicama nesuradnje pri provođenju mjere. Na rješenje o mjeri je moguće izjaviti žalbu ministarstvu nadležnom za poslove socijalne skrbi (Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike), međutim žalba ne odgađa izvršenje rješenja te će se mjera provoditi bez obzira na izrečenu žalbu. Obje mjere se provode sukladno individualnom planu i programu provođenja mjere.

Koju će od navedenih mjera CZSS odrediti ovisi o procijenjenoj ugroženosti prava i dobrobiti djeteta i njegovog razvoja. Tako se mjera stručne pomoći i potpore u ostvarivanju skrbi o djetetu određuje u slučaju ako se utvrdi da roditelji nisu u stanju samostalno ostvarivati roditeljsku skrb u cijelosti ili djelomice zbog okolnosti na strani roditelja ili na strani djeteta, pri čemu je ugrožen razvoj djeteta, dok se mjera intenzivne stručne pomoći i nadzora nad ostvarivanjem skrbi o djetetu određuje u slučaju ako se utvrdi da je djetetov razvoj ozbiljno ugrožen, a roditelji su: spremni i sposobni u kraćem vremenu promijeniti svoje ponašanje kako bi se spriječilo izdvajanje djeteta iz obitelji i spremni poštovati jasne upute i omogućiti nesmetan nadzor nad skrbi o djetetu. S obzirom na navedeno, mjere se razlikuju i po trajanju:

– mjera stručne pomoći i potpore u ostvarivanju skrbi o djetetu određuje se u neprekidnom trajanju od šest mjeseci do godine dana, a može se odrediti uvijek kad postoje opravdani razlozi te se po potrebi može produljivati,

– mjera intenzivne stručne pomoći i nadzora nad ostvarivanjem skrbi o djetetu određuje se u trajanju od tri do šest mjeseci te se može odrediti višekratno ako se pokažu pozitivne promjene na strani roditelja te napredak na strani djeteta, ali najdulje u uzastopnom trajanju do godine dana.

Dakle, obje mjere podrazumijevaju suradnju roditelja, odnosno da isti pokažu želju i volju da poboljšaju svoje roditeljske vještine, poboljšaju komunikaciju u obitelji, odnosno ostvare ciljeve iz individualnog plana i programa provođenja mjere.

Mjere provodi voditelj mjere koji je dužan posjećivati obitelj i pružati potporu roditeljima i djetetu u skladu s rješenjem o određivanju mjere i individualnim planom. Dakle radi se o stručnoj osobi (najčešće je to socijalni radnik, psiholog, socijalni pedagog, edukacijski rehabilitator i sl.) koja je imenovana kako bi pružila potporu obitelji, odnosno pomogla im da prevladaju teškoće zbog kojih im je mjera određena. Prije početka provođenja mjere, stručni tim CZSS-a je dužan organizirati zajednički ili odvojeni susret voditelja/ice mjere s roditeljima odnosno drugom osobom kojoj je mjera određena te djetetom radi njihovog međusobnog upoznavanja. Voditelj/ica mjere je dužan/na jednom mjesečno dostaviti CZSS-u izvješće o provedbi mjere te u roku od petnaest dana prije isteka roka na koji je mjera određena izraditi i dostaviti CZSS završno izvješće o provedbi mjere. Kod mjere intenzivne stručne pomoći i nadzora nad ostvarivanjem skrbi o djetetu, kao strože od ovih dviju mjera, roditeljima se određuju učestaliji posjeti i pojačana pomoć voditelja/ice mjere te jasne upute i posljedice koje mogu uslijediti zbog nepoštivanja uputa i neprihvaćanja pomoći.

Najstroža mjera koju CZSS može odrediti je žurna mjera izdvajanja i smještaja djeteta izvan obitelji. Radi se o mjeri koja se izriče ako postoji opasnost za život, zdravlje ili dobrobit djeteta koji se mogu zaštititi samo izdvajanjem djeteta iz neposrednoga okruženja, odnosno od roditelja ili druge osobe kod koje se dijete nalazi. O navedenoj mjeri se također donosi rješenje te je s obzirom na ozbiljnost mjere moguće donijeti i usmeno rješenje, uz otpravljanje pisanog primjerka rješenja u roku od 72 sata. Žalba na predmetno rješenje također ne odgađa njegovo izvršenje.

U navedenom slučaju, dijete se privremeno smještava kod druge osobe koja zadovoljava pretpostavke za skrbnika, kod udomiteljske obitelji, ustanove socijalne skrbi, odnosno druge fizičke ili pravne osobe koja obavlja djelatnost socijalne skrbi.

Mjera žurnog izdvajanja i smještaja djeteta izvan obitelji može trajati najdulje petnaest dana od dana oduzimanja djeteta te je CZSS dužan u roku od 72 sata od oduzimanja djeteta dostaviti sudu prijedlog da donese rješenje o privremenom povjeravanju skrbi o djetetu drugoj osobi, udomiteljskoj obitelji, ustanovi socijalne skrbi, odnosno drugoj fizičkoj ili pravnoj osobi koja obavlja djelatnost socijalne skrbi, ili koju drugu mjeru, ako je to potrebno. O navedenom prijedlogu CZSS sud mora odlučiti u roku od deset dana od dana pokretanja postupka.

Mjera žurnog izdvajanja i smještaja djeteta izvan obitelji prestaje važiti ako CZSS u roku od 72 sata od trenutka oduzimanja djeteta ne podnese sudu gore opisani prijedlog ili ako sud ne odluči u propisanom roku o prijedlogu CZSS-a. Iznimno, ako sud ne donese odluku u propisanom roku, a i dalje postoji opasnost za život, zdravlje ili dobrobit djeteta, CZSS će produljiti trajanje žurne mjere izdvajanja djeteta od roditelja ili druge osobe kod koje se dijete nalazi, a najdulje za dodatnih osam dana od dana isteka trajanja mjere. O prijedlogu CZSS-a sud odlučuje u propisanom roku bez obzira na to je li strankama dostava poziva za ročište bila uredna.

Dunja Roić, mag.iur.