Nakon što smo Vas kroz prva tri Newslettera upoznale s pravima zaposlenih roditelja koja proizlaze iz Zakona o radu, u preostala dva bavit ćemo se pravima (samo)zaposlenih roditelja koja su propisana Zakonom o rodiljnim i roditeljskim potporama (dalje u Newsletteru Zakon ili ZRRP). Tim Zakonom propisuju se prava roditelja i njemu izjednačene osobe na vremenske i novčane potpore, uvjeti i način njihova ostvarivanja i financiranja te tijela nadležna za provedbu Zakona.

Dakle, prava o kojima ćemo pisati u ovom i narednom Newsletteru odnose se, osim na (biološke) oca i majku djeteta, i na druge osobe koje na temelju odluke nadležnog tijela ostvaruju roditeljsku skrb, na posvojitelje djeteta, skrbnike, udomitelje ili druge fizičke osobe kojima je maloljetno dijete odlukom nadležnog tijela povjereno na svakodnevnu skrb. Na te osobe se prava primjenjuju pod uvjetima i na način utvrđen Zakonom, no napominjemo  da taj način neće nužno biti identičan načinu na koji prava mogu koristiti (biološki) otac i majka djeteta. Iako se nećemo posebno baviti pravima osoba koje nisu (biološki) otac i majka djeteta, ipak smo Vam željele skrenuti pozornost na okolnost da i druge kategorija osoba koje na različite načine skrbe o djeci mogu na osnovi te skrbi imati određena prava iz sustava rodiljnih i roditeljskih potpora.

Prava iz ZRRP-a primjenjuju se pod jednakim uvjetima na roditelje u bračnoj i izvanbračnoj zajednici kao i na roditelje ili njima izjednačene osobe koje se brinu o djetetu, a koje se ne nalaze u bračnoj ili izvanbračnoj zajednici.

Što se tiče (bioloških) roditelja djeteta koja će im prava pripadati ovisi prvenstveno o njihovom radnopravnom statusu. Svaki od roditelja pripada u jednu od sljedeće tri kategorije koje su definirane Zakonom – a) Zaposleni i samozaposleni roditelji; b) Roditelji koji ostvaruju drugi dohodak, roditelji poljoprivrednici i nezaposleni roditelji; c) Roditelji izvan sustava rada. 

U predstojećim Newsletterima bavit ćemo se pravima (samo)zaposlenih roditelja, a u nastavku ovoga obrađujemo sljedeća prava:

  1. prava za vrijeme trudnoće
  2. rodiljni dopust i očinski dopust
  3. roditeljski dopust 
  4. stanka za dojenje djeteta
  5.  pravo na jednokratnu novčanu potporu za novorođeno dijete 

 

Naglašavamo da se prava zaposlenog roditelja propisana ZRRP-om mogu u većem opsegu urediti kolektivnim ugovorom, sporazumom radničkog vijeća s poslodavcem, pravilnikom o radu i ugovorom o radu na teret sredstava poslodavca pod uvjetom i na način utvrđen općim aktom poslodavca.