Od 16. do 19. siječnja 2023. ugostile smo međunarodne partnerice na projektu “Zdrave veze” iz nevladine organizacije KUN Centre for Equality and Diversity iz Norveške na razmjeni znanja, iskustva i jačanju kapaciteta u provođenju cjelovite seksualne edukacije (CSE).

Projekt “Zdrave veze” fokusiran je na problem nedostatka sadržaja iz područja cjelovite seksualne edukacije u školskim kurikulumima i nedovoljno prepoznavanje njegove važnosti, a provode ga SOS Rijeka – centar za nenasilje i ljudska prava, Lezbijska organizacija Rijeka “LORI”, Udruga Delta, Udruga za ljudska prava i građansku participaciju PaRiter, jedinice lokalne samouprave: Grad Rijeka i Varaždinska županija, te nevladina organizacija KUN Center for Equality and Diversity iz Norveške.

Tijekom prva dva dana treninga razmjenjivale smo iskustva iz područja rodne ravnopravnosti i osnaživanja, balansiranja privatnog i poslovnog života, rodno-uvjetovanog nasilja i rodne raznolikosti. Saznale smo mnoštvo novih informacija, generirale nove ideje te stekle uvid u funkcioniranje naših organizacija u Hrvatskoj i Norveškoj. Potom su edukatorice KUN-a održale dvodnevnu radionicu o seksualnoj edukaciji otvorenu za sve osobe koje u svoj rad žele implementirati sadržaje iz područja CSE, s posebnim naglaskom na osobe koje rade s djecom i mladima na području Primorsko-goranske, Varaždinske i Sisačko-moslavačke županije. Radionici je prisustvovalo preko 20 edukatorica, učiteljica, psihologinja te osoba iz civilnog sektora. Upoznale smo se s brojnim korisnim metodama rada i praktičnim načinima implementacije CSE tema na svim nivoima obrazovanja od vrtićke dobi pa do rada s adolescentima.

Obogaćene ovim iskustvom, vraćamo se natrag istraživačkim aktivnostima!

Projekt “Zdrave veze” je podržan s €90.000,00 financijske podrške Islanda, Lihtenštajna i Norveške u okviru Europskog gospodarskog prostora i Norveških grantova.

_____________________

Four days of “Healthy Relationships” in Rijeka!

From January 16th to 19th we had the honor of hosting our partners on the “Healthy Relationships” project from the non-governmental organization KUN Center for Equality and Diversity from Norway for the exchange of knowledge, experience and capacity building in the implementation of comprehensive sexual education (CSE).

The “Healthy Relationships” project focuses on the problem of the lack of content in the field of comprehensive sexual education in school curricula and insufficient recognition of its importance. “Healthy Relationships” is a project led by SOS Rijeka – Center for Nonviolence and Human Rights, Lesbian Organization Rijeka “LORI”, Association Delta, Association for Human Rights and Civic Participation PaRiter, local and regional self-government units: City of Rijeka and Varaždin County, and non-governmental organization KUN Center for Equality and Diversity from Norway. During the first two days of the training, we exchanged experiences in gender equality and empowerment, balancing private and work life, gender-based violence, and gender diversity. We learned a lot of new information, generated new ideas, and gained insight into the functioning of our organizations in Croatia and Norway.

Following, KUN educators held a two-day workshop on sexual education open to everyone who wants to implement content from the field of CSE in their work, with particular emphasis on people who work with children and young people in Primorje-Gorski Kotar, Varaždin, and Sisak-Moslavina counties. Over 20 educators, teachers, psychologists, and people from the civil sector attended the workshop. We got acquainted with many useful work methods and practical ways of implementing CSE topics at all levels of education from kindergarten to working with adolescents.

Enriched by this experience, we return to research activities!

The “Healthy Connections” project is supported by €90,000.00 of financial support from Iceland, Liechtenstein, and Norway within the framework of the European Economic Area and Norwegian grants.